избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
29.11.2019 Проект за изменение на чл.18а от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org
ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, в който бяха предвидени и изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. В тази връзка с Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год. бе изменена и местната Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла. С изменението на наредбата бе приет и следния текст на чл.18а, а именно: „ Чл. 18а. (нов, приет с решение № 57 - 347/17.01.2019г., в сила от 01.01.2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти с изключение на недвижимите имоти по т. 2., се определя в размер на:
1.1. за гр. Бяла : 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
1.2 за с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица и с. Самотино: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2. за жилищни имоти, разположени на територията на град Бяла, който е включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г. като климатичен морски курорт от местно значение , които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
В последствие чл.22 от Закона за местните данъци и такси, на база на който беше приет горния текст на местната наредба, бе обявен за противоконституционен с Решение № 4 на КС на РБ - бр. 32 от 2019 г. След тази дата в приход на община Бяла се събираше данък върху недвижимите имоти в размерите приети с Решение № 43 - 205 от 05.12.2017 год. на Общински съвет Бяла.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства. Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живота на човека;
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);
- Грижи за хората от третата възраст;
- Грижи за хората в неравностойно положение;
- Осигуряване на устойчива градска среда и други.
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/.
Местните разходи за описаните дейности се увеличават предвид факта, че увеличението на минималната работна заплата, повишаването на цените на горивата и др. консумативи, повишаването на нивото на социалните услуги води до увеличаване на издръжката на персонала, увеличаване на до финансирането на учебните заведения и дейностите към тях и др. и по тази причина приходите постъпили от данък върху недвижимите имоти за 2019 г. не покриха извършените разходи по задължения и отговорности на местната власт.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени със закона от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Тези правомощия позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети.
Считам, че размера на данъка върху недвижимите имоти на територията на Община Бяла, който не е променян от края на 2017г., следва плавно да бъде увеличен.
С настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който местната наредба да бъде съобразена с обявените за противоконституционни разпоредби на Закона за местните данъци и такси и да бъде определено плавно увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти на територията на Община Бяла считано от 01.01.2020г. , а именно :

1. Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла.

Във връзка с Решение № 4 на КС на РБ - бр. 32 от 2019 г. с което чл.22 от ЗМДТ бе обявен за противоконституционен е необходимо съответно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла. С цел Община Бяла да увеличи собствените си приходи, от който да се финансират редица дейности и услуги, които предоставя се налага и плавно увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти на територията на Община Бяла считано от 01.01.2020г.
2. Цели, които се поставят с Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла.

Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент и увеличение на собствените приходи на Община Бяла

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла:
- актуална нормативна база свързана с местните данъци;
- увеличение на приходите от данък върху недвижимите имоти с цел покриване на разходите по задължения и отговорности на местната власт

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Бяла:
чл.18а се изменя по следния начин:
Чл. 18а. (нов, приет с решение № 57 - 347/17.01.2019г., в сила от 01.01.2019г., изменен с решение № ………./………..2019г., в сила от 01.01.2020г. ) Размерът на данъка върху недвижимите имоти, се определя в размер на:
1.1. за гр. Бяла : 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.
1.2 за с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица и с. Самотино: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.
2. (отменена с решение № ………./………..2019г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.22, ал.1, от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл.18а от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.22, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на чл.18а от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

Чл. 18а. (нов, приет с решение № 57 - 347/17.01.2019г., в сила от 01.01.2019г., изменен с решение № ………./………..2019г., в сила от 01.01.2020г. ) Размерът на данъка върху недвижимите имоти, се определя в размер на:
1.1. за гр. Бяла : 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.
1.2 за с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица и с. Самотино: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.
2. (отменена с решение № ………./………..2019г.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация