избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
17.01.2020 Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С влизането в сила на Закона за физическото възпитание и спорта (Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.), бе установено, че общинска политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се осъществява чрез, финансово подпомагане със средства от общинските бюджети. Общините може да подпомагат, спортни организации, спортни училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на съответната община, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност, като условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет.

Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който да бъде приета местна Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла .

В Закона за юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че държавата може да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи. Подпомагането на спортните клубове следва да става по правила и критерии, ясни и недопускащи преимущество, за сметка на публичните средства, на един спрямо друг икономически субект. Правилата за финансовото подпомагане следва да гарантират обоснованост, предвидимост, откритост, пропорционалност и стабилност, като съгласно чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорт, същите следва да бъдат възпроизведени в Наредба на Общински съвет.
Община Бяла подкрепя юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност – спортните клубове, които организират и осъществяват тренировъчна и спортно състезателна дейност на територията на община Бяла чрез предоставяне на финансови средства от бюджета на Общината.
До момента предоставянето на финансови средства за подпомагане на спортните клубове бе осъществявано на база направени предложения до кмета на Община Бяла, които се утвърждаваха ежегодно с бюджета на община Бяла.
С проекта на наредбата се уреждат правото и условията, на които следва да отговарят спортните клубове - регистрирани и развиващи дейността си на територията на община Бяла, за да получат финансово подпомагане, както и дейностите за които следва да се използват отпуснатите средства.
Община Бяла поддържа политика на всеобхватно и недискриминационно финансиране на спортните клубове, като отчита правото на достъп до финансово подпомагане на всички спортни клубове, отговарящи на изискванията на наредбата и проявява признателност към спортните клубове, популяризирали и отличили общината, на различни значими състезания и форуми.

2. Цели, които се поставят с Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла.

С проекта на наредбата се цели постигане в максимална степен на безпристрастност, прозрачност и предвидимост на действията на общинска администрация - Бяла, свързани с разпределянето на финансовите средства, отпускани от Община Бяла за подпомагане на спортни клубове.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

За приложението на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства, тъй като се предвижда нейното прилагане да се осъществява от служители на Община Бяла. Финансовите средства, с които ще се подпомагат спортните клубове по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта ще се определят с решението, с което се приема бюджета на Община Бяла.

4. Очаквани резултати от Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла:

В Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла са регламентирани условията и реда, по които се подпомагат финансово спортни клубове. Очаква се, че с приемането на Наредбата ще бъдат публично известни критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. Очакванията от прилагането на Наредбата са свързани и с възможността да се повиши ефективността от разходването на публичните средства за постигане на целите, за които се предоставят средствата.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6 и чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла.


Приложение : Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ


 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация