избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
28.01.2020 Проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Бяла възнамерява да предприеме политика за социална интеграция на хората от третата възраст, чрез финансово подпомагане на пенсионерски клубове създадени на територията на общината със средства от общинския бюджет.
За гореописана цел е необходимо да бъде приета местна наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла, предвид което, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла за приемане на Наредба, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла .

Община Бяла подкрепя политика за социална интеграция на хората от третата възраст, чрез създаването на пенсионерски клубове. Подпомагането на тези клубове следва да става по правила и критерии, ясни и недопускащи преимущество, за сметка на публичните средства, на един спрямо друг икономически субект. Правилата за финансовото подпомагане следва да гарантират обоснованост, предвидимост, откритост, пропорционалност и стабилност, като същите следва да бъдат възпроизведени в Наредба на Общински съвет.
Право на финансово подпомагане чрез предоставяне на средства от бюджета на Общината ще имат само пенсионерски клубове създадени на територията на община Бяла.
До момента предоставянето на финансови средства за подпомагане на пенсионерски клубове бе осъществявано на база направени предложения до кмета на Община Бяла, които се утвърждаваха ежегодно с бюджета на община Бяла или с негово последващо изменение.
С проекта на наредбата се уреждат правото и условията, на които следва да отговарят пенсионерски клубове - създадени и развиващи дейността си на територията на община Бяла, за да получат финансово подпомагане, както и дейностите за които следва да се използват отпуснатите средства.
Община Бяла поддържа политика на всеобхватно и недискриминационно финансиране на пенсионерските клубове, като отчита правото на достъп до финансово подпомагане на всички пенсионерски клубове, отговарящи на изискванията на наредбата и проявява признателност към пенсионерски клубове, популяризирали общината чрез свои масови прояви на различни форуми.

2. Цели, които се поставят с Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла.

С проекта на наредбата се цели постигане в максимална степен на безпристрастност, прозрачност и предвидимост на действията на общинска администрация - Бяла, свързани с разпределянето на финансовите средства, отпускани от Община Бяла за подпомагане на пенсионерските клубове.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

За приложението на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства, тъй като се предвижда нейното прилагане да се осъществява от служители на Община Бяла. Финансовите средства, с които ще се подпомагат пенсионерските клубове ще се определят с решението, с което се приема бюджета на Община Бяла.

4. Очаквани резултати от Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла:

В Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла са регламентирани условията и реда, по които се подпомагат финансово пенсионерски клубове. Очаква се, че с приемането на Наредбата ще бъдат публично известни критериите за финансово подпомагане на пенсионерските клубове. Очакванията от прилагането на Наредбата са свързани и с възможността да се повиши ефективността от разходването на публичните средства за постигане на целите, за които се предоставят .

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла.


Приложение : Проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация