избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
17.02.2020 Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
а

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Материята относно реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Бяла, до настоящия момент се урежда единствено и само с Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане, както към настоящия момент липсва местна наредба в която да е уреден режима на движение и паркиране по улици, пътища или участъци от тях и площади – публична общинска собственост.

Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който да бъде приета местна Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.

Към настоящият момент, липсва специфична (местна) регламентация при организиране на паркирането, поради което, въпреки наличието на не малък брой места за безплатно паркиране, се наблюдава безконтролно паркиране в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и гражданите, като създава предпоставки за ПТП. Освен това безконтролно паркиране в периода 01.05 – 01.10, води до ограничаване на възможността на гражданите живущи в района да ползват режима на локално паркиране в близост до постоянния си адрес, което обуславя нуждата от въвеждане на зони с кратковременно платено паркиране. Практиката показва, че след въвеждане на участъци от зони с кратковременно платено паркиране в населените места се наблюдава значителна регулация при паркирането, както в самата зона поради повишения контрол и налични средства – технически, финансови и човешки, за осъществяване на нужния контрол, така и в прилежащите й зони. Публичните органи същото така са отговорни за провеждането на политики насочени към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства, като например, насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определени категория автомобили в тези части, насърчаване използването на обществения транспорт и др. с оглед спецификата на населеното място. Чрез въвеждането на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието се цели именно и този ефект - подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на вредните емисии излъчвани от изгорелите газове на моторните превозни средства. Не на последно място, чрез регламентирането на зони за паркиране и тяхното обособяване, с настоящата наредба ще се регламентират и по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания. Община Бяла ежегодно разходва средства, които са насочени към транспортната инфраструктура и обслужване (стопанисване и експлоатация) на места за паркиране – паркинги общинска собственост и други дейности. Правното основание за приемането на настоящата наредба е делегираната от закона в чл. 6, ал. 3 от ЗМДТ във връзка с чл. 99, ал. 1 от ЗДвП компетентност на общински съвет

2. Цели, които се поставят с Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.

С проекта на наредбата се цели да се предостави алтернатива на безконтролно паркиране, въпреки достатъчните на брой места за това. Да се гарантира безопасното движение на автомобили и да ограничи предпоставките за възникване на ПТП. Предлаганата наредба ще даде възможност не само за цялостна организация на движението, но и да се осъществи контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили в периода 01.05 – 01.10. Основен приоритет е да се изгради режим на паркиране, който да се превърне в достъпна и удобна услуга за всички жители и гости на града, да се облекчи трафика в гореописания период от годината, който е най-проявен в централната градска част и курортната част. Същевременно ще се гарантира правото на живущите да ползват режима на локално паркиране в близост до постоянния си адрес.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

За прилагането на наредбата ще са необходими средства, които се предвижда да се осигурят от бюджета на Община Бяла и от генериране на приходите от нейното приложение под формата на такси и цени.

4. Очаквани резултати от Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна:

Очакванията от приемането на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна са свързани с осъществяване на контрол и превенция на безразборното паркиране, както и с намаляване рисковете от реализиране на ПТП, облекчаване на трафика в централната и курортната част на града в периода 01.05 – 01.10, също така и с постъпване на приходи в бюджета на Община Бяла, част от които ще бъдат изразходвани за подобряване на инфраструктурата.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.


Приложение : Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация