избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
24.03.2020 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След обстоен анализ на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, бяха установени някой несъответствия на местната наредба със Закона за общинската собственост, както и липса на ред за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти и вещи – частна общинска собственост, ред за отдаване под наем без публичен търг и конкурс на свободни нежилищни имоти за здравни, социални и образователни дейности и ред за отдаване под наем на части от имоти предоставени на училищата, детските градини и обслужващите звена.
Съгласно чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост „ С решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. “
Също така с едно от последните изменения на ЗОС, свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се предоставят безвъзмездно за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, без търг или конкурс, а не както е разписано в местната наредба под наем.
С цел отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, и с цел уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г. съобразен с изискванията на Закона за общинската собственост , а именно :

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла.

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла има много несъответствия със Закона за общинската собственост, едно от които е начина за предоставяне на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, освен това липсва ред по чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост за отдаване под наем без публичен търг и конкурс на свободни нежилищни имоти за здравни, социални и образователни дейности и ред за отдаване под наем на части от имоти предоставени на училищата, детските градини и обслужващите звена.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла.

Целта на изменението е отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, а именно осигуряване на съответствие с текстовете на Закона за общинската собственост и уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на същия закон.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.


4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:
- актуална подзаконова нормативна база свързана с материята регламентираща реда за управление на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост;

- Установяване на ред по чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост за отдаване под наем без публичен търг и конкурс на свободни нежилищни имоти за здравни, социални и образователни дейности и ред за отдаване под наем на части от имоти предоставени на училищата, детските градини и обслужващите звена.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:

Изменя наименованието на Глава четвърта по следния начин:

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ПУБЛИЧНА- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(изм. с решение № ………./………...2020г. )

чл.21, ал.5, ал.6 и ал.7 се изменя по следния начин:
чл.21
(5) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Имоти и вещи - публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Желаещите да им бъдат предоставени за безвъзмездно управление имоти и вещи – публична общинска собственост подават заявление до кмета на общината, в което се посочва дейността която ще бъде осъществявани в имота и срокът за управление, който не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(6) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Предоставянето по ал.5 става с решение на Общинския съвет. Въз основа на решението кметът на Общината издава заповед и сключва договор. Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от Закона за общинската собственост, имотът се отнема със заповед на Кмета на общината.
(7) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Ръководителите на юридическите лица по ал.5, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

Създава се нов чл.22а , както следва:
Чл. 22а. (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) (1) Имоти или части от тях – общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен конкурс или публичен търг.
(2) Кметът на общината издава заповед, с която утвърждава условията и критериите на публично оповестения конкурс/търг, след предврително съгласуване със съответния директор.
(3) При провеждане на търговете и конкурсите, за отдаване под наем на такива имоти, съответните директорите на училища, детски градини задължително участват в комисията по търга.
(4) Разпоредбите на ал.1 се прилагат и при отдаване под наем на части от терените на училища и детски заведения.

Създава се нова Глава четвърта „а“, а именно:

Глава четвърта „а“
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(нов приет с решение № ………./………...2020г. )
Чл. 22б. (1) Кметът на общината, организира, ръководи и контролира управлението на имотите - частна общинска собственост.
(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за управление с решение на общинския съвет за осъществяване на техните функции.
(3) Имотите по ал. 1, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление за срок до 5 години на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури по предложение на Кмета на общината с решение на общинския съвет.
(4) Предоставянето на имотите по ал. 3 се извършва след писмено искане до Кмета на общината. Към искането се прилагат подробна мотивировка и справка за ползваните от лицето имоти на територията на Община Бяла.
(5) Въз основа на искането но ал. 4 и при наличие на подходящ имот кметът на общината внася мотивирано предложение до общинския съвет.
(6) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.
(7) Имотите по ал. 1 се завеждат в баланса на ведомството на юридическите лица на бюджетна издръжка в едномесечен срок от съставянето на протокола за предаване-приемане на имота. Всички разходи във връзка с управлението, включително разходи за текущ и основен ремонт, извършен със съгласие на общината, застраховки, данъци, такси и консумативи, са за сметка на ползвателя.
Чл. 22в. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица:
1. след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
2. след решение на общинския съвет без търг или конкурс.
(2) Базисните наемни цени на общинските имоти се определят в Методика приета от общинския съвет.
Чл. 22г. (1) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти частна общинска собственост, се извършва от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, въз основа на решение на Общински съвет - Бяла.
(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.
Чл. 22д. (1) След решение на общинския съвет без търг или конкурс могат да се отдават под наем свободни нежилищни имоти за срок до 5 години на:
1. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за обществено полезна дейност;
2. общинските ръководства на национално признатите синдикални организации за осъществяване на административната им дейност.
3. на търговски дружества - поземлени имоти, необходими като терени за временно използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на строително-ремонтните дейности.
(2) Процедурата по отдаването под наем на общински имоти по ал. 1 започва с подаване на заявление до Кмета на общината, което съдържа наименование на заявителя, данни за местонахождението на имота, предмета на дейността, която ще се осъществява, и срока за предоставяне. Към молбата се прилага и копие от съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние, удостоверение за вписване в специалния регистър при Министерство на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел и декларация, че местната структура на синдикалната организацията не притежава друго помещение за осъществяване на административната си дейност.
(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.
Чл. 22е. (1) След решение на общинския съвет без търг или конкурс могат да се предоставят бъзвъзмездно подходящи свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, за административни нужди и осъществяване на дейността на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на Закона за политическите партии.
(2) Процедурата по предоставянето на имотите по ал. 1 започва с молба до Кмета на общината, съпроводена със следните документи: копие от съдебна регистрация; декларация, че местната структура на партията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди; конкретно пълномощно, в случаите на упълномощаване.
(3) Въз основа на искането и при наличие на имоти кметът на общината, прави предложение до общински съвет за решение за предоставяне на имота. След решението на Общинския съвет кмета на общината издава заповед и сключва договор за предоставяне на имота.
(4) Не се предоставят имоти по ал. 1 на лицата по същата алинея, ако политическата партия не е изпълнила финансовите си задължения към общината.
Чл. 22ж. Срокът на договорите за предоставяне на имоти на политическите партии е до края на мандата на Народното събрание или на общинския съвет.
Чл. 22з. Срокът на договорите за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост, независимо от реда на тяхното отдаване, е до 5 (пет) години, като може да бъде удължаван с решение на общински съвет максимум до 10 години с изключение на имотите отдадени под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Чл. 21и. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта, от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са посочени данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, основанието за това, писмото за доброволно освобождаване на имота и неизпълнението му.
Чл. 21й.(1) Без търг или конкурс могат да се отдават под наем свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за здравни, образователни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението на Общината, с решение на Общинския съвет.
(2) По реда на ал.1 могат да се отдават имоти само когато:
1. Дейността, която ще се извършва в тях ще е безплатна за населението;
2. Дейността, която ще се извършва в тях ще се заплаща по фиксирани цени и прихода от тази дейност е несравнимо по-малък от обичайния приход от стопанска дейност;
3. Дейността ще е уникална и от особено значение за гражданите на Общината;
(3) Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред ;
(4) Решението на Общинския съвет по /ал.1/ трябва да съдържа:
1. Точното описание на имота;
2. Точна идентификация на физическото или юридическо лице, на което се отдава под наем имота;
3. Мотивите за отдаване под наем, съгласно /ал.2/;
4. Срокът, за който се отдава под наем;
5. Наемната цена;
6. Специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва да залегнат в договора;
(5) Въз основа на Решението на Общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за наем, в който задължително има клауза, че имотът не може да се пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно с трети лица, както и да се използва за стопанска и производствена дейност.

Глава пета се отменя (отм. с решение № ………./………...2020г. )

Глава шеста се отменя (отм. с решение № ………./………...2020г. )

В чл.47 текста на ал.1 се изменя както следва:

Чл. 47. (1) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот-частна общинска собственост се учредява от Кмета на Община Бяла след решение на Общински съвет без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения , както следва:

чл.60 се изменя както следва:

Чл.60. (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Към заявлението за участие в публичен търг участниците прилагат и следните документи:
- удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР или документ за самоличност;
-декларация по образец от участника, че физическото или юридическо лице не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
-удостоверение по чл.87 от ДОПК;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Бяла;
-декларация по образец, за получаване и запознаване с тръжните условия;
-декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с
участието в търга;
-оферта
- декларация за произхода на средствата, предмет на сделката по чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

чл.61 се изменя както следва:
Чл.61. (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Членовете на комисията на публичен търг подписват декларация, че не са в конфликт на интереси и не са “свързани лица” с кандидат или участник в търга, както и че се задължават да не разгласяват информация, идеи и оферти, както и всички други сведения, представляващи търговска тайна.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 и чл.14 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, а именно:
Изменя наименованието на Глава четвърта по следния начин:
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ПУБЛИЧНА- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(изм. с решение № ………./………...2020г. )
чл.21, ал.5, ал.6 и ал.7 се изменя по следния начин:
чл.21
(5) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Имоти и вещи - публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Желаещите да им бъдат предоставени за безвъзмездно управление имоти и вещи – публична общинска собственост подават заявление до кмета на общината, в което се посочва дейността която ще бъде осъществявани в имота и срокът за управление, който не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(6) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Предоставянето по ал.5 става с решение на Общинския съвет. Въз основа на решението кметът на Общината издава заповед и сключва договор. Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от Закона за общинската собственост, имотът се отнема със заповед на Кмета на общината.
(7) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Ръководителите на юридическите лица по ал.5, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

Създава се нов чл.22а , както следва:
Чл. 22а. (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) (1) Имоти или части от тях – общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен конкурс или публичен търг.
(2) Кметът на общината издава заповед, с която утвърждава условията и критериите на публично оповестения конкурс/търг, след предврително съгласуване със съответния директор.
(3) При провеждане на търговете и конкурсите, за отдаване под наем на такива имоти, съответните директорите на училища, детски градини задължително участват в комисията по търга.
(4) Разпоредбите на ал.1 се прилагат и при отдаване под наем на части от терените на училища и детски заведения.

Създава се нова Глава четвърта „а“, а именно:

Глава четвърта „а“
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(нов приет с решение № ………./………...2020г. )
Чл. 22б. (1) Кметът на общината, организира, ръководи и контролира управлението на имотите - частна общинска собственост.
(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за управление с решение на общинския съвет за осъществяване на техните функции.
(3) Имотите по ал. 1, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление за срок до 5 години на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури по предложение на Кмета на общината с решение на общинския съвет.
(4) Предоставянето на имотите по ал. 3 се извършва след писмено искане до Кмета на общината. Към искането се прилагат подробна мотивировка и справка за ползваните от лицето имоти на територията на Община Бяла.
(5) Въз основа на искането но ал. 4 и при наличие на подходящ имот кметът на общината внася мотивирано предложение до общинския съвет.
(6) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.
(7) Имотите по ал. 1 се завеждат в баланса на ведомството на юридическите лица на бюджетна издръжка в едномесечен срок от съставянето на протокола за предаване-приемане на имота. Всички разходи във връзка с управлението, включително разходи за текущ и основен ремонт, извършен със съгласие на общината, застраховки, данъци, такси и консумативи, са за сметка на ползвателя.
Чл. 22в. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица:
1. след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
2. след решение на общинския съвет без търг или конкурс.
(2) Базисните наемни цени на общинските имоти се определят в Методика приета от общинския съвет.
Чл. 22г. (1) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти частна общинска собственост, се извършва от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, въз основа на решение на Общински съвет - Бяла.
(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.
Чл. 22д. (1) След решение на общинския съвет без търг или конкурс могат да се отдават под наем свободни нежилищни имоти за срок до 5 години на:
1. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за обществено полезна дейност;
2. общинските ръководства на национално признатите синдикални организации за осъществяване на административната им дейност.
3. на търговски дружества - поземлени имоти, необходими като терени за временно използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на строително-ремонтните дейности.
(2) Процедурата по отдаването под наем на общински имоти по ал. 1 започва с подаване на заявление до Кмета на общината, което съдържа наименование на заявителя, данни за местонахождението на имота, предмета на дейността, която ще се осъществява, и срока за предоставяне. Към молбата се прилага и копие от съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние, удостоверение за вписване в специалния регистър при Министерство на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел и декларация, че местната структура на синдикалната организацията не притежава друго помещение за осъществяване на административната си дейност.
(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.
Чл. 22е. (1) След решение на общинския съвет без търг или конкурс могат да се предоставят бъзвъзмездно подходящи свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, за административни нужди и осъществяване на дейността на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на Закона за политическите партии.
(2) Процедурата по предоставянето на имотите по ал. 1 започва с молба до Кмета на общината, съпроводена със следните документи: копие от съдебна регистрация; декларация, че местната структура на партията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди; конкретно пълномощно, в случаите на упълномощаване.
(3) Въз основа на искането и при наличие на имоти кметът на общината, прави предложение до общински съвет за решение за предоставяне на имота. След решението на Общинския съвет кмета на общината издава заповед и сключва договор за предоставяне на имота.
(4) Не се предоставят имоти по ал. 1 на лицата по същата алинея, ако политическата партия не е изпълнила финансовите си задължения към общината.
Чл. 22ж. Срокът на договорите за предоставяне на имоти на политическите партии е до края на мандата на Народното събрание или на общинския съвет.
Чл. 22з. Срокът на договорите за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост, независимо от реда на тяхното отдаване, е до 5 (пет) години, като може да бъде удължаван с решение на общински съвет максимум до 10 години с изключение на имотите отдадени под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Чл. 21и. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта, от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са посочени данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, основанието за това, писмото за доброволно освобождаване на имота и неизпълнението му.
Чл. 21й.(1) Без търг или конкурс могат да се отдават под наем свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за здравни, образователни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението на Общината, с решение на Общинския съвет.
(2) По реда на ал.1 могат да се отдават имоти само когато:
1. Дейността, която ще се извършва в тях ще е безплатна за населението;
2. Дейността, която ще се извършва в тях ще се заплаща по фиксирани цени и прихода от тази дейност е несравнимо по-малък от обичайния приход от стопанска дейност;
3. Дейността ще е уникална и от особено значение за гражданите на Общината;
(3) Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред ;
(4) Решението на Общинския съвет по /ал.1/ трябва да съдържа:
1. Точното описание на имота;
2. Точна идентификация на физическото или юридическо лице, на което се отдава под наем имота;
3. Мотивите за отдаване под наем, съгласно /ал.2/;
4. Срокът, за който се отдава под наем;
5. Наемната цена;
6. Специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва да залегнат в договора;
(5) Въз основа на Решението на Общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за наем, в който задължително има клауза, че имотът не може да се пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно с трети лица, както и да се използва за стопанска и производствена дейност.

Глава пета се отменя (отм. с решение № ………./………...2020г. )

Глава шеста се отменя (отм. с решение № ………./………...2020г. )

В чл.47 текста на ал.1 се изменя както следва:

Чл. 47. (1) (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот-частна общинска собственост се учредява от Кмета на Община Бяла след решение на Общински съвет без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения , както следва:

чл.60 се изменя както следва:

Чл.60. (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Към заявлението за участие в публичен търг участниците прилагат и следните документи:
- удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР или документ за самоличност;
-декларация по образец от участника, че физическото или юридическо лице не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
-удостоверение по чл.87 от ДОПК;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Бяла;
-декларация по образец, за получаване и запознаване с тръжните условия;
-декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с
участието в търга;
-оферта
- декларация за произхода на средствата, предмет на сделката по чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
чл.61 се изменя както следва:
Чл.61. (изм. с решение № ………./………...2020г. ) Членовете на комисията на публичен търг подписват декларация, че не са в конфликт на интереси и не са “свързани лица” с кандидат или участник в търга, както и че се задължават да не разгласяват информация, идеи и оферти, както и всички други сведения, представляващи търговска тайна.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация