избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
01.04.2020 Проект на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


по протест Вх.№ 225 / 30.12.2019 г. от Силвиян Иванов - прокурор при Окръжна прокуратура – Варна против Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 от 28.02.2008 г , последно изм. и доп. с Решение № 3-13/16.12.2019 г. и Решение № 3-21/16.12.2019 г. по Протокол 3 от заседание на ОбС, проведено на 16.12.2019 г. е образувано Административно дело № 25/2020 г. по описа на АС – Варна, XXXIII състав.
След обстоен анализ безспорно се установи противоречие на текстовете от местната Наредба с текстовете на Закона за местните данъци и такси, което е недопустимо и следва да бъде отстранено, тъй като се явява противоречие с разпоредби на нормативен акт от по-висока степен.
Във връзка с горното и с цел да не бъде образувано съдебно производство пред АС- Варна или, ако бъде образувано с цел преди даване на неговия ход същото да бъде прекратено, бяха предприети съответните действия, а именно:
1. С Решение № 3-21/16.12.2019 г. на ОбС – Бяла бе изменен текста на чл.18а, т.1.1 и т.1.2 от Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Решение № 4 на КС на РБ, а текста на т.2 бе отменен. Изменението на местната Наредба е прието след спазване на изискванията и сроковете на ЗНА.
2. С Решение № 3-13/16.12.2019 г. на ОбС – Бяла бе отменен текста на чл. 58, ал.5 и ал.6 от Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Решение № 5/05.04.2012 г. на КС на РБ. Изменението на местната Наредба е прието след спазване на изискванията и сроковете на ЗНА.
3. С Решение 4 - 31 от 30.12.2019 г. на ОбС - Бяла, бяха изменени текстовете на атакуваните с протеста чл. 32, ал.3, чл.40, чл.46, ал.1, чл.52, ал.1, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла в съответствие със Закона. Изменението на местната Наредба е прието след спазване на изискванията и сроковете на ЗНА.
Въпреки тези наши действия, Силвиян Иванов - прокурор при Окръжна прокуратура – Варна депозира уточняваща молба в АС - Варна, че атакува Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла в нейната цялост поради допуснати нарушения на ЗНА при приемането и през 2008г., изразява становище делото да се прекрати само в частта на новоприетите и представени по делото решения на Общински съвет Бяла. Общински съвет – Бяла, чрез своя председател е изразил становище, че сроковете за протестиране на процедурни на рушения са изтекли и с това актът на ОбС – Бяла се е заздравил, което от своя страна води до неоснователност и недопустимост на Протеста. Освен това е представил по делото безспорни доказателства за спазване на процедурата по реда на ЗНА за последващите изменения на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:
1. Решение 21-106/ 29.09.2016 г. на ОбС – Бяла, Доклад с мотиви от Кмета на Община Бяла, доказателства за публикуване на Проекта за изменение на официалния сайт на Община Бяла и Предложение на Кмета на Община Бяла с приложени документи до Общински съвет – Бяла;
2. Решение 23-122/ 17.11.2016 г. на ОбС – Бяла, Доклад с мотиви от Кмета на Община Бяла, доказателства за публикуване на Проекта за изменение на официалния сайт на Община Бяла и Предложение на Кмета на Община Бяла с приложени документи до Общински съвет – Бяла;
3. Решение 57-347/ 17.01.2019 г. на ОбС – Бяла, Доклад с мотиви от Кмета на Община Бяла, доказателства за публикуване на Проекта за изменение на официалния сайт на Община Бяла и Предложение на Кмета на Община Бяла с приложени документи до Общински съвет – Бяла;
4. Решение 70-436/ 04.09.2019 г. на ОбС – Бяла, Доклад с мотиви от Кмета на Община Бяла, доказателства за публикуване на Проекта за изменение на официалния сайт на Община Бяла и Предложение на Кмета на Община Бяла с приложени документи до Общински съвет – Бяла;

С цел прекратяване на образувано Административно дело № 25/2020 г. по описа на АС – Варна, XXXIII състав и с цел да бъде приет от Общински съвет - Бяла подзаконов нормативен акт уреждащ обществени отношения с местно значение при спазване на процедурата по ЗНА, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла, съобразен с всички изменения през времето на старата наредба, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла.

Старата Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла е приета през 2008г. от Общински съвет – Бяла, при неспазване на процедурата по Закона за нормативните актове. Поради тази причина наредбата е атакувана с протест от Силвиян Иванов - прокурор при Окръжна прокуратура – Варна , по който е образувано Административно дело № 25/2020 г. по описа на АС – Варна, XXXIII състав.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла.

Целта е да бъде приета местна наредба при спазване на процедурата по ЗНА, която да е в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и по този начин да бъдат уредени обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени му по силата на същия закон.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Приемането на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемането на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла:
Актуална подзаконова нормативна база свързана с материята на местните данъци, съответстваща на разпоредбите на ЗМДТ.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК , предлагам следния проект за приемане на нова Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла съобразена съобразен с всички изменения през времето на старата наредба, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла.Приложение : Проект на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ


Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация