Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 30°  /  мин. C° 21°

август 2020
пвтсрчпсн
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 

 

  #   Обяви
01.07.2020 Проект за допълнение на чл.60, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла приета с решение № 11 – 79 / 20.05.2020г. на ОбС - Бяла
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С изменението на Закона за туризма обнародвано в Държавен вестник бр. 100 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г. „Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет“. С последващо изменение на Закона за туризма обнародвано в Държавен вестник бр. 17 от 2020 г., стаите за гости и апартаментите за гости са определени за места за настаняване от клас "В".
В чл.60, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла приета с решение № 11 – 79 / 20.05.2020г. на ОбС - Бяла, не е определен размер на данък за нощувка в места за настаняване от клас "В".
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства.
Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живота на човека;
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);
- Грижи за хората от третата възраст;
- Грижи за хората в неравностойно положение;
- Осигуряване на устойчива градска среда и други.
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/.
Един от местните данъци е туристическия данък. Съгласно разпоредбата на чл.61с, ал.1 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване.
Предвид горното, считам за справедливо размерът на туристическият данък за всяка нощувка в местата за настаняване на територията на Община Бяла от клас "В" да е 0.40 лева, и в тази връзка, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за допълнение на чл.60, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла приета с решение № 11 – 79 / 20.05.2020г. на ОбС - Бяла, с който се създава нова т. 6 относно размер на данъка за нощувка в места за настаняване от клас "В" , а именно :
1. Причини, налагащи допълнението на Наредбата
за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла.
С изменението на Закона за туризма обнародвано в Държавен вестник бр. 17 от 2020 г., бяха определени нов клас места за настаняване - клас "В". В чл.60, ал.1 от местната Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла приета с решение № 11 – 79 / 20.05.2020г. на ОбС - Бяла, не е определен размер на данък за нощувка в места за настаняване от клас "В". Това от своя страна във връзка с чл.61с, ал.1 от Закона за местни данъци и такси налага допълнение на Наредбата, с което да бъде определен размер на данъка за нощувка в места за настаняване от клас "В"
2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредбата
за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла.
Целта на изменението е да бъде определен от Общински съвет - Бяла , размер на данъка за нощувка в места за настаняване от клас "В" на територията на Община Бяла.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
4. Очаквани резултати от допълнението на Наредбата
за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла:
Правилно прилагане на Закона за местните данъци и такси при събирането на дължимия туристически данък по Закона за туризма.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла:
чл.60 се допълва с нова т.6 както следва:
Чл. 60 (1) Размерът на туристическият данък за всяка нощувка в местата за настаняване на територията на Община Бяла е както следва :
6. (нова приета с решение № ………./………...2020г. ) Места за настаняване клас В - 0,40 лв.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.61с, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния за допълнение на чл.60, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла приета с решение № 11 – 79 / 20.05.2020г. на ОбС - Бяла, относно създаване на нова т. 6 размер на данък за нощувка в места за настаняване от клас "В", а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.61с, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, а именно:
чл.60 се допълва с нова т.6 както следва:
Чл. 60 (1) Размерът на туристическият данък за всяка нощувка в местата за настаняване на територията на Община Бяла е както следва :
6. (нова приета с решение № ………./………...2020г. ) Места за настаняване клас В - 0,40 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация