избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
03.07.2020 Проект на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на съответната община. Досега действащата наредба на Община Бяла е приета през 2004г. и през годините досега е актуализирана няколко пъти. Въпреки това много от текстовете към настоящия момент не съответстват на Закона за местните данъци и такси, както и на други законови и под законови нормативни актове. В тази връзка след обстоен анализ на наредбата, се стигна до извода, че следва да бъде изготвена изцяло нова такава, а не да се актуализира старата. Подготвения от нас проект на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна е съобразен с новите разпоредби на ЗМДТ, и урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Бяла. Местните такси които ще се събират на територията на общината са за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна /в това число и за общински паркинги и паркоместа в зоните за кратковременно платено паркиране/ и терени с друго предназначение / в това число за ползване на спортни обекти разположени в имоти публична общинска собственост и за услуги в районна на Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Свети Атанас“/ , за ползване на детски ясли, детски градини и общински социални услуги, за технически услуги, за административни услуги, за ползване на гробни места и други местни такси, определени със закон. Размерите на местните такси и цени на услуги са определени в „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, съобразена със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и Таблица на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън списъка „ СУНАУ“ неразделна част от настоящата Наредба.
Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, с който да бъде приета нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

Досега действащата наредба на Община Бяла е приета през 2004г. и през годините досега е актуализирана няколко пъти. Въпреки това много от текстовете към настоящия момент не съответстват на Закона за местните данъци и такси, както и на други законови и под законови нормативни актове, като преклузивни срокове, начин на изчисляване на ТБО, начин на освобождаване в частта за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци, липса на ред за освобождаване от ТБО на юридическите лица и звена на бюджетна издръжка за имотите - публична общинска собственост. Правното основание за приемането на настоящата наредба от Общински съвет е чл. 9 от ЗМДТ .

2. Цели, които се поставят с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.
Новата наредба цели да уреди отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Бяла в съответствие с ЗМДТ. Предвижда се одобряването на нов вид такси и цени за ползване общински паркинги и паркоместа в зоните за кратковременно платено паркиране във връзка с приетата от Общински съвет нова наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, като и за ползване на спортни обекти разположени в имоти публична общинска собственост и за услуги в районна на Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Свети Атанас“. Също така в наредбата е уточнено, че размерите на местните такси и цени на услуги са определени в „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, съобразена със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и Таблица на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън списъка „ СУНАУ“ неразделна част от нея.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
За прилагането на наредбата няма да са необходими средства от бюджета на Община Бяла.
4. Очаквани резултати от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна:
Очакванията от приемането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна и прилагането на нейните текстове са свързани основно с правилно определяне на ТБО, създаване на ред по който да се осъществява контрол по освобождаването от същата такса, а от друга страна с предвиждането на нови видове такси и цени се очаква и завишаване на намалелите в последните години приходи в общинския бюджет.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлагания проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.


Приложение :

1. Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.
2. Таблица на таксите и цените за административните услуги, съобразена със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)
3. Таблица на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън списъка „ СУНАУ“


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация