избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 31°  /  мин. C° 24°

август 2021
пвтсрчпсн
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
27.10.2020 Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на предложение от Александър Атанасов – Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Варна за предприемане на действия по изготвяне и приемане на подзаконов нормативен акт – Местна наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината на основание чл.133, ал.1 от ЗВМД, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който да бъде приета местна Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна.

Съгласно изискванията на чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Към настоящият момент, само част реда и условията за това бяха уредени в Раздел VI на Наредба 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла.
2. Цели, които се поставят с Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна.

С проекта на наредбата се цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на Община Бяла, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Целта е да се създадат условия и предпоставкиза устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията. Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес. С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

За прилагането на наредбата няма да са необходими средства от бюджета на Община Бяла.

4. Очаквани резултати от Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна:

Очакванията от приемането на Наредбата и прилагането на нейните текстове са свързани основно с постигане на обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.


Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект на решение за приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна.


Приложение : Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация