избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
17.12.2020 Проект на правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА КАТРЕВА - ПАНАЙОТОВА –
ЗАМЕСТНИКА - КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В подкрепа и финансово стимулиране на успешни ученици и студенти от Община Бяла, предлагам Проект на правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“ заедно с мотивите за неговото приемане, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“.

С правилникът се определят условията и редът за финансово подпомагане от бюджета на Община Бяла за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти от гр. Бяла в учебни заведения с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Децата на Бяла“ и Общинска програма „Успешни студенти“. Към настоящия момент липсва подобен реда за финансово подпомагане и стимулиране на успешни ученици и студенти от Община Бяла установен с местен акт, като във всеки конкретен случай се е вземало отделно решение на Общински съвет – Бяла.

2. Цели, които се поставят с Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“..

Финансовото подпомагане по Общинска програма „Децата на Бяла“ има за цел, чрез система от мерки, да насърчи и подкрепи творческите заложби на изявени ученици, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможности за изява, а финансовото подпомагане по Общинска програма „Успешни студенти“ има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студенти от Община Бяла обучаващи се във висши учебни заведения.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на правилника.

За прилагането на правилника ежегодно от Общинския съвет в бюджета на Община Бяла се залагат финансови средства за подпомагане по Общинска програма „Децата на Бяла“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се приемат.

4. Очаквани резултати от Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“:

Очакванията от приемането на Правилника и прилагането на неговите текстове са свързани основно с постигане на обективност, прозрачност и справедливост при определяне на учениците и студентите от Община Бяла за финансово стимулиране. Точното и ясно регламентиране на правилата за отпускане на съответните награди и стипендии, както и насърчаване на образователната квалификация на младите хора в общината. Освен това, по този начин се очаква да бъде решен поне частично проблема с липсата на квалифицирани кадри в различните области на дейност/сфери в общината.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.


Предлаганият проект на Правилник е разработен на основание чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлагания правилник.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект на решение за приемане на Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“.


Приложение : Проект на Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“.


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
МИЛЕНА КАТРЕВА – ПАНАЙОТОВА
Съгласно Заповед № РД 07 00 - 804 / 11.12.2020г.

Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация