избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
12.01.2021 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С последното изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (обнародвано в ДВ, бр. 82 от 2020 г.), бяха създадени три нови алинеи в чл.283 от закона имащи значение за заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, а именно ал. 9 с текст „ Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.“, ал. 10 с текст „ Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят със:
1. наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за общинските детски градини и училища;
2. акта по чл. 298, ал. 3, т. 2 - за държавните детски градини и училища.“
и ал. 11 с текст „ Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9.“
Местната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна е приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет – Бяла преди влизането в сила на горецитираните текстове от Закона за предучилищното и училищното образование и в нея липсват условия и ред за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата. Съгласно дадените указания, с решенията на общинските съвети могат да бъдат намалени или изцяло освободени от такси и родителите на децата от останалите възрастови групи, в случаят за нашата община за тригодишните деца.
Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, с който да бъде изменена и допълнена Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, в частта на Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, а именно :
1. Причини, налагащи изминението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

В местната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет – Бяла липсват условия и ред за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата по смисъла на чл.283, ал.10, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, цели въвеждането на условия и ред за пълно подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата, както в задължителното предучилищно образование така и в другите възрастови групи, извън финансираното от държавата, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

За прилагането на наредбата ще са необходими средства от бюджета на Община Бяла за съответната година, в размер на разликата получена между пълните разходи за дейностите по хранене на едно дете в задължителното предучилищно образование и определеното финансиран от държавата за съответната година, както и средства за пълно покриване на таксите дължими от родителите на тригодишните деца. Тук също следва да се има в предвид, че с решение № 19 -140 / 08.10.2020г. на Общински съвет – Бяла, на основание §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование (обнародван в ДВ, бр. 82 от 2020 г.) във връзка с чл.8, ал.1 от Закона е дадено съгласие задължителното предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Бяла, посещаващи ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла , да се въведе считано от Ноември месец на учебната 2020/2021 година.
4. Очаквани резултати от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

Очаква се с приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, същата да бъде въведена в съответствие с текстовете от Закона за предучилищното и училищното образование приети с неговото последно изменение обнародвано в ДВ, бр. 82 от 2020 г., относно пълно освобождаване от заплащането на дължими такси за детски градини от родителите на децата, както в задължителното предучилищно образование така и в другите възрастови групи, съгласно дадените указания в тази връзка.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“:

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл. 25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размери, определени от общинския съвет, както следва:
- Постоянна такса за целодневни детски ясли и детски градини
- Постоянна такса за полудневни детски ясли и детски градини
-Такса за хранителни продукти за всеки присъствен ден в целодневни/полудневни детски ясли и детски градини.
(2) (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Родителите на децата в задължителното предучилищно образование и на тригодишните деца се освобождават и не заплащат таксите по ал.(1).
(3) (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Родителите или настойниците, освен таксите по ал.(1), заплащат и за дейности извън държавните образователни изисквания и други по тяхно желание, съобразно интересите и потребностите на децата.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.283, ал.10, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.283, ал.10, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, както следва:

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл. 25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размери, определени от общинския съвет, както следва:
- Постоянна такса за целодневни детски ясли и детски градини
- Постоянна такса за полудневни детски ясли и детски градини
-Такса за хранителни продукти за всеки присъствен ден в целодневни/полудневни детски ясли и детски градини.
(2) (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Родителите на децата в задължителното предучилищно образование и на тригодишните деца се освобождават и не заплащат таксите по ал.(1).
(3) (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Родителите или настойниците, освен таксите по ал.(1), заплащат и за дейности извън държавните образователни изисквания и други по тяхно желание, съобразно интересите и потребностите на децата.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация