избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
02.03.2021 Проект за изменение и допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 13 - 66 / 26.04.2012 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно действащата Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, в Община Бяла се създават картотеки на гражданите с установена жилищна нужда, кандидатстващи за настаняване в общинско жилище. Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба имат граждани на ЕС и техните семейства, които отговарят кумулативно на следните условия:
1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на територията на Община Бяла и/или такава собственост в райони на населените места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България, поземлени имоти в курортните зони и комплекси и на вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община Бяла в райони на населените места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Р България, поземлени имоти в курортните зони и комплекси и на вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
3. не притежават кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и други нежилищни имоти или идеални части от такива имоти в населените места от 0 до 3 категория включително;
4. не са прехвърляли в срок от 5 години, преди подаване на декларацията по ал.2, т.1 на чл.4, имоти по т.1 и т.2 на ал.1 на чл.4 на други лица, с изключение на случаите:
а) на прекратяване на съсобственост – при условие, че лицето не придобива реална част от съсобствения имот;
б) на направено дарение в полза на държавата или община.
5. кандидатите да имат постоянен адрес на територията на Община Бяла през последните 5 години;
6. срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по реда на чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилища.
За установяване на обстоятелствата кандидатите подават декларация по утвърден от Кмета на Община Бяла образец; към нея се прилагат удостоверение за постоянен адрес от ЕСГРАОН при Община Бяла, удостоверение от Службата по вписвания - Варна и по месторождение на лицето за извършени сделки с имоти, документ за самоличност, като само обстоятелствата по т.6 се установяват служебно от Комисията по чл.6 от Наредбата.
Със закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), обнародван в ДВ 27/25.03.2014 г., е приета общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) от администрациите в Република България, в т.ч. и от общините. Съгласно § 1, т.5 от ДР на АПК "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. Служебна проверка следва да се извършва и в случаите когато информацията се съхранява в други публични регистри.
Във тази връзка считам, че при заявяването на административна услуга ОБА2 2398 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение, лицата не следва да представят като доказателства на декларираните данни цитираните удостоверение за постоянен адрес от ЕСГРАОН при Община Бяла, удостоверение от Службата по вписвания - Варна и удостоверение от Службата по вписвания по месторождение. Следва в чл.4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, в Община Бяла да се предвиди, че за всичики обстоятелствата по чл.4, ал.1 се установяват служебно от Комисията по чл.6 от Наредбата.
С цел отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, и с цел уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 13 - 66 / 26.04.2012 г. съобразен с изискванията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , а именно :
1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла.

В Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла при заявяването на административна услуга ОБА2 2398 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение, се изисква лицата да представят като доказателства на декларираните данни удостоверение за постоянен адрес от ЕСГРАОН при Община Бяла, удостоверение от Службата по вписвания - Варна и удостоверение от Службата по вписвания по месторождение. Това е в противоречие с комплексно административно обслужване (КАО) въведено с изменението на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от 2014г.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла.

Целта на изменението е отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, а именно осигуряване на съответствие с текстовете от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) регламентиращи комплексно административно обслужване (КАО) и уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на същия закон, като при предоставяне на административна услуга ОБА2 2398 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение, лицата не представят доказателства за декларираните от тях данни а същите се доказват след извършена служебна проверка в публичните регистри и др.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла:
Очакваните резултати след изменението на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла:
- Облекчаване на административната тежест при предоставянето на административната услуга ОБА2 2398 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение от Общинска администрация.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла.:
чл.4, ал.2 се изменя по следния начин:
(2) (изм. с решение № ………./………...2021г. ) За установяване на обстоятелствата по ал.1, кандидатите подават декларация по утвърден от Кмета на Община Бяла образец;

чл.4, ал.3 се изменя по следния начин:

(3) (изм. с решение № ………./………...2021г. ) Обстоятелствата по ал.1, т.1 – т.6 се установяват служебно от Комисията по чл.6 от настоящата Наредба.
чл.5, ал.3 се изменя по следния начин:

(3) (изм. с решение № ………./………...2021г. ) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на подадена молба и попълнена декларация по образец, утвърден от Кмета на Община Бяла.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.11, ал.3, от ЗНА, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, а именно:
чл.4, ал.2 се изменя по следния начин:
(2) (изм. с решение № ………./………...2021г. ) За установяване на обстоятелствата по ал.1, кандидатите подават декларация по утвърден от Кмета на Община Бяла образец;

чл.4, ал.3 се изменя по следния начин:

(3) (изм. с решение № ………./………...2021г. ) Обстоятелствата по ал.1, т.1 – т.6 се установяват служебно от Комисията по чл.6 от настоящата Наредба.
чл.5, ал.3 се изменя по следния начин:

(3) (изм. с решение № ………./………...2021г. ) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на подадена молба и попълнена декларация по образец, утвърден от Кмета на Община Бяла.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация