избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
18.03.2021 Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След обстоен анализ на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, бяха установени някои несъответствия на местната наредба със Закона за публичните финанси.
Наредбата е приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г. в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.
През последните години Закона за публичните финанси е изменян неколкократно. Измененията, касаещи текстове от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла не са отразени. От приемането й до настоящия момент наредбата не е актуализирана.
С цел отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, и с цел уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г., и съобразен с изискванията на Закона за публичните финанси, а именно:

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла,
Закона за публичните финанси бе допълнен и изменен от Народното събрание (обнародвани съответно с ДВ. бр.95 от 08.12 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 07.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14.11.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17.11.2020 г.), което налага да бъдат направени някои изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла. В сега действащата наредба липсват цели раздели задължителни по закон.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла.
Целта на изменението е отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, а именно осигуряване на съответствие с текстовете на Закона за публичните финанси и уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на същия закон.
С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, се цели синхронизиране с направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла.
Очакваните резултати след изменението Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла:
- актуална подзаконова нормативна база свързана с материята, регламентираща реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета;
С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде приведено в съответствие - местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Бяла.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г., относно изискванията за бюджетните рамки на държавите - членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011 г., залегнали и в Закона за публичните финанси.Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла:

В чл.2 се създава се нова ал.6, както следва:

(6) (нова - Решение №………/…2021г.) Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината по предложение на кмета, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

Чл.5 се изменя както следва:

Чл. 5. (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Бюджетът на Община Бяла се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси и настоящата наредба.

Създава се нов чл.6а, както следва:

Чл.6а (Нов – Решение № ……../….2021г.) При формирането на приходната част на бюджета на общината, общинският съвет определя постъпленията от:
1.местни данъци;
2.местни такси;
3.предостовяните от общината услуги и права;
4.управлението и разпореждането с общинско имущество;
5.глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;

Създава се нов Раздел І„а“ както следва:

РАЗДЕЛ I „а“ Финансова политика
(нов Решение №………./ ……2021г.)
Чл. 9а. (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, програма за управление за срока на мандата и оперативните годишни цели.
(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:
1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
2. отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
3. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
4. поддържа стабилно финансово състояние;
5. поддържа балансирано бюджетно салдо.
Чл. 9б. (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:
1.приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;
2.изравнителната субсидия от централния бюджет;
3.други трансфери от централния бюджет;
4.преходния остатък от предходната година.
(2) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
(3) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.
(4) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
(5) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.
Чл. 9в. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги.
Чл. 9г. (1) Инвестиционна политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет Програма за капиталови разходи за съответната година.
(2) Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики: представлява ново строителство, или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му, или заместване на съществуващ актив, или обособена негова част, или придобиване на земя и други дълготрайни материални и нематериални активи.
(3) Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.
(4) Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.
(5) Програмата за капиталови разходи се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им.

Чл.20, ал.2 се изменя по следния начин:

Чл.20. (2) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.
Чл.21, ал.1, т.1, буква“б“ и буква“г“ се изменят по следния начин:

Чл. 21. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:
1. Трансфери за:
б) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия и за зимно поддържаане и снегопочистване на общински пътища;
г) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) други целеви разходи, включително за местни дейности;


Чл.26, се изменя по следния начин:
Чл.26, ал.1, се отменя (отм. – Решение № ……../….2021г.);
Чл.26, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 се отменят (отм. – Решение № ……../….2021г.);
Чл.26, ал.3, се отменя (отм. – Решение № ……../….2021г.);
Чл.26, ал.4, се отменя (отм. – Решение № ……../….2021г.);

Чл.26, се създава нова ал.1 по следния начин;
Чл. 26. (нов – Решение № ……../….2021г.) (1) Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките за средства от Европейския съюз.
В чл.26, ал.1 става ал.2 и се изменя, както следва;
(2) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Кметът на Община Бяла организира съставянето на бюджетната прогноза за следващите три годни за местните дейности и на бюджета на Община Бяла по форма и съдържание, определени със Закона за публичните финанси при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнение на бюджетната процедура.
Чл.27, се изменя по следния начин:
ал.1 се изменя както следва:
Чл. 27. (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) (1) Кметът на Община Бяла разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджет, структурните звена на общинска администрация и контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ на базата на:

Чл.27, ал.1, т.2 се изменя както следва:
2. (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) допусканията за развитието на региона и общината;

Чл.27, ал.1, т.6 се изменя както следва:
6.(изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, на структурните звена на общинска администрация и на бюджетните организации с общинска собственост.

Към Чл.27, ал.1 се създава нова т.7 както следва:
7. (нова – Решение № ……../….2021г.) Приетите през годината решения на Общински съвет гр.Бяла.

Към Чл.27, се създава нова ал.2 както следва:
(2) (нова – Решение № ……../….2021г.) Кметът на общината внася в Общинския съвет разработената бюджетна прогноза за следващите три години в обем, форма и съдържание, определени с указанията на министъра на финансите.
Чл.27, ал.2 става ал.3 и се изменя както следва:
(3) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Общински съвет - Бяла одобрява бюджетната прогноза за следващите три години по предложение на кмета на общината.
Чл.27, ал.3 става ал.4:
(4) Кметът на Община Бяла представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Към Чл.27, се създава нова ал.5 както следва:
(5) (нова – Решение № ……../….2021г.) Кметът на общината актуализира тригодишната бюджетна прогноза в съответствие с взетите през бюджетната година от Общински съвет решения, в сроковете за актуализация, определени в бюджетната процедура.

Чл.28, се изменя по следния начин:
Чл.28, ал.1 се изменя както следва:
Чл. 28. (1) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Кметът на Община Бяла организира разработването на проекта на общинския бюджет по показателите по чл. 17, ал.1 от настоящата Наредба, със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, включително и показателите за разходи по чл.17, ал.1, т.2 от настоящата наредба за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, структурните звена на общинска администрация и контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление на базата на:

Чл.28, ал.1, т.3 се изменя както следва:
3. (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за съответната година, съобразно решението на Министерски съвет;

Към чл.28, ал.1, се създава т.11 както следва:
11.(нова - Решение №…../…….2021г.)Приетите през годината решения на Общински съвет.
Към чл.28, се създава ал.2, както следва:

(2) (нова - Решение №…../…….2021г.) Кметът на общината дава указания до второстепенните разпоредители с бюджети и структурните звена на общинска администрация, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.
Създава се нов чл.28а, както следва:
Чл.28а (нов - Решение №…../…….2021г.) Проектът на бюджета включва:
1. Бюджет на делегираните от държавата дейности;
2. Бюджет на местните дейности;
3. Бюджет на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи.
Създава се нов чл.28б, както следва:
Чл. 28б (нов - Решение №…../…….2021г.) (1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на приети в рамките на бюджетната процедура от Министерски съвет стандарти с натурални и стойностни показатели.
(2) (нова - Решение №…../…….2021г.) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.
(3) (нова - Решение №…../…….2021г.) С решение, общинският съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи и капиталови разходи за издръжка над стандартите за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(4) (нова - Решение №…../…….2021г.) Бюджетът на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.
(5) (нова - Решение №…../…….2021г.) Средствата от дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина не се планират, а се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета според волята на дарителя.
Създава се нов чл.28в, както следва:
Чл. 28 в (нов - Решение №…../…….2021г.) (1)Съставянето на проекта на бюджет на местните дейности се извършва, съгласно утвърдената Система за финансово управление и контрол – елемент 01 „Бюджетен процес”.
(2) (нова - Решение №…../…….2021г.) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
(3) (нова - Решение №…../…….2021г.) Собствените приходи включват местни данъци и неданъчни приходи.
(4) (нова - Решение №…../…….2021г.) Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:
1. (нова - Решение №…../…….2021г.) Прогнозата за местните данъчни приходи;
2. (нова - Решение №…../…….2021г.) Прогноза за приходите от такси и услуги, дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;
3. (нова - Решение №…../…….2021г.) Общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
4. (нова - Решение №…../…….2021г.) Задължения за съфинансиране по национални и регионални програми и проекти;
5. (нова - Решение №…../…….2021г.) Предоставени временни безлихвени заеми, които предстои да бъдат възстановени.
(5) (нова - Решение №…../…….2021г.) Към средствата по ал. 2 се включва преходния остатък от предходната година.
(6) (нова - Решение №…../…….2021г.) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
(7) (нова - Решение №…../…….2021г.) Средствата от дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина не се планират, а се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета според волята на дарителя.
(8) (нова - Решение №…../…….2021г.) С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.
(9) Бюджетът за местните дейности се приема без дефицит.
Чл.29, ал.1 се изменя, както следва:
Чл. 29. (1) (изм. и допъл. Решение №……/2021 г.) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет-страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

Чл.31, ал.2 се изменя, както следва:
(2) (изм. и допъл. Решение №……/2021 г.) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството или на посочен в поканата електронен адрес на Община Бяла не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Създава се нов чл. 31а, както следва:
Чл.31а. (нов - Решение №………/……2021 г.) Проекта за бюджет за съответната година се представя от кмета за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33.
Чл.33 се изменя, както следва:
Чл. 33. (изм. и допъл. - Решение №……/….2021 г.) Кметът на Община Бяла внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 26, ал. 2 от настоящата Наредба в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година или друг нормативно определен срок.
В чл.34, ал.3, т.1 се изменя както следва:
1. (изм. и допъл. Решение №……/…….2021 г.) максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

В чл.34, ал.3, т.2 се изменя както следва:
2. (изм. и допъл. Решение №……/…….2021 г.) максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

Към чл.34, ал.3, се създава т.10 както следва:
10. (нова - Решение №…../…2021г.) второстепенните разпоредители с бюджети за съответната година.

Към чл.34 се създава ал.5 както следва:
(5) (нова - Решение №…../…2021г.) Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.
В чл.34 ал.5 става ал.6, както следва:
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1. Друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;

2. Общинските бюджети да включват и други показатели.

В чл.34 ал.6 става ал.7 :

В чл.34, ал.7 се изменя както следва:
(6)(изм. и допъл. Решение №…../….2021г.) Приетият от общински съвет бюджет на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на Община Бяла.

В чл.39, ал.1 се изменя както следва:
Чл. 39. (1) (изм. и допъл. Решение №…./…2021г.) Изпълнението на бюджета на Община Бяла се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетните звена - второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Създава се нов чл. 39а както следва:
Чл. 39а. (нов - Решение № …./…2021г.)Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет, със заповед определя правата и отговорностите на второстепенните разпоредители.
Чл. 40 се изменя, както следва:
Чл. 40. (изм. и допъл. Решение №…./…2021г.) Събирането на приходите от местните данъци, местните такси и услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определяне на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла.

Създава се нов чл. 40а, както следва:
Чл. 40а. (нов - Решение № …./…2021г.)Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка и до размера на планираните бюджетни средства.
Създава се нов чл. 40б, както следва:
Чл. 40б. (нов - Решение № …./…2021г.) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
Чл. 42 се изменя, както следва:

Чл. 42, ал.4 се изменя, както следва:
(4)(изм. и допълн. Решение №…../….2021г.) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 5, тримесечно, в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в Общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Бяла и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет.

В Чл. 42 се създава ал.5, както следва:
(5)(нова – Решение №……/….2021 г.) Ръководителите на второстепенните разпоредители, прилагащи делегирани бюджети извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджетите си до 3 дни преди края на всяко тримесечие, а за последното тримесечие не по късно от седмия работен ден на месец декември и предоставят информация на първостепенния разпоредител с бюджет за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието, а за последното тримесечие в срок до десетия работен ден на месец декември.
Създава се чл. 42а, както следва:
Чл.42а (нов - Решение №…../….2021г.) (1) Кметът на общината, при изпълнението на бюджета отразява промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. Без издаване на заповед в следните случаи:
1.1. при извършване на промени във взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
1.2. целеви трансфери от министерства, ведомства, агенции и организации;
1.3. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
1.4. при получаване на уведомление за извършени компенсирани промени по плана на приходите и разходите от ръководителите на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегиран бюджет;
1.5. Решения на Общинския съвет за изменение на общински бюджет;
1.6. Средства от дарения от страната и чужбина.
2. С издаване на заповед в следните случаи:
2.1. Промени по чл. 42, ал. 1 от настоящата наредба;
2.2. Разпределение на определения резерв.
Създава се чл. 42б, както следва:
Чл.42б. (нова- Решение № ……./…2021г.) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, както и при преизпълнение на собствените приходи, общинският съвет може да актуализира бюджета по предложение на кмета.
Създава се чл. 42в, както следва:
Чл. 42в. (нов - Решение № ……./…2021г.) Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със собствени средства и със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година.
Създава се чл. 43а, както следва:
Чл.43а.(нов – Решение №……/….2021г.) С настоящата Наредба (Приложение № 1) са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т.1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.
Създава се нов раздел VІІ“а“, както следва:

Раздел VІІ“а“
Финансови затруднения и процедура по финансово оздравяване
(нов – Решение №…../….2021г.)
Чл. 48 а. При обявяването на Община Бяла за община с финансови затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване, се спазват правилата, разписани в Глава осем „а” на Закона за публичните финанси.
Заглавието на раздел VІІІ изменено, както следва:
Раздел VІІІ
Текущо наблюдение и отчет на общинския бюджет
(Заглавието изменено и допълнено – Решение №…./…2021г.)

В чл.49, ал.1 се изменя, както следва:
Чл. 49. (1) ( изм. и допълн. – Решение №……/ …2021г.) Кметът на Община Бяла изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата година го внася за приемане от Общински съвет - Бяла.

В чл.49, ал.2, т.2 се изменя, както следва:
1. (изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.)отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т.2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 54, т. 2 и 3 от настоящата наредба.;

В чл.49, ал.2 се създава т.3, както следва:
2. (нова - Решение № …../ ……2021г.) одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината;

Чл.50, ал.2 се изменя, както следва:
(2)(изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.) Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета, по ред, определен от общинския съвет.

Чл.51 се изменя, както следва:

Чл. 51. (изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.) (1) Общинският съвет след обсъждането приема отчета по ал.1 на чл.49 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

Чл.52 се изменя, както следва:
Чл. 52. (изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.) Приетият отчет по ал.3 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал.2, т.1 на чл.49 се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни от приемането от общинския съвет.


Чл.54, ал.5 се изменя, както следва:
(5) (изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Кметът на Община Бяла представя информацията по ал. 1, т.2 и 3 в Министерство на финансите месечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.

Чл.54, ал.6 се изменя, както следва:
(6)(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Кметът на Община Бяла информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от Общински съвет - Бяла на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на интернет - страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането им от общинския съвет.
Към Чл.54, се създава ал.7, както следва:
(7) (нова - Решение №……./….2021г.) Второстепенните разпоредители с бюджет предоставят в Община Бяла месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета си, съгласно указания на Министерство на финансите и кмета на общината.
В Раздел ІХ заглавието изменено, както следва:
Раздел ІХ
Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз
(заглавието изменено съгл. Решение №…./…..2021г.)

Чл.55, ал.1 се изменя, както следва:
Чл. 55. (1) )(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.
Чл.55, ал.2 се изменя, както следва:
(2) )(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.
Чл.55, ал.3 се изменя, както следва:
(3)(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз въз основата на:
В чл.55, ал.3 се създава т.1, както следва:
1.(нова – Решение № …../…2021г.) сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;
В чл.55, ал.3 се създава т.2, както следва:
2.(нова – Решение № …../…2021г.) публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
В чл.55, ал.3 се създава т.3, както следва:
3. (нова – Решение № …../…2021г.) консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.
Чл.55, ал.4 се изменя, както следва:
(4) (изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.
Чл.55, ал.4 се изменя, както следва:
(5) (изм. и допъл. - Решение № …../ ……2021г.) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, а именно:
В чл.2 се създава се нова ал.6, както следва:

(6) (нова - Решение №………/…2021г.) Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината по предложение на кмета, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

Чл.5 се изменя както следва:

Чл. 5. (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Бюджетът на Община Бяла се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси и настоящата наредба.

Създава се нов чл.6а, както следва:

Чл.6а (Нов – Решение № ……../….2021г.) При формирането на приходната част на бюджета на общината, общинският съвет определя постъпленията от:
1.местни данъци;
2.местни такси;
3.предостовяните от общината услуги и права;
4.управлението и разпореждането с общинско имущество;
5.глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;

Създава се нов Раздел І„а“ както следва:

РАЗДЕЛ I „а“ Финансова политика
(нов Решение №………./ ……2021г.)
Чл. 9а. (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, програма за управление за срока на мандата и оперативните годишни цели.
(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:
1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
2. отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
3. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
4. поддържа стабилно финансово състояние;
5. поддържа балансирано бюджетно салдо.
Чл. 9б. (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:
1.приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;
2.изравнителната субсидия от централния бюджет;
3.други трансфери от централния бюджет;
4.преходния остатък от предходната година.
(2) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
(3) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.
(4) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
(5) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.
Чл. 9в. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги.
Чл. 9г. (1) Инвестиционна политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет Програма за капиталови разходи за съответната година.
(2) Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики: представлява ново строителство, или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му, или заместване на съществуващ актив, или обособена негова част, или придобиване на земя и други дълготрайни материални и нематериални активи.
(3) Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.
(4) Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.
(5) Програмата за капиталови разходи се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им.

Чл.20, ал.2 се изменя по следния начин:

Чл.20. (2) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.
Чл.21, ал.1, т.1, буква“б“ и буква“г“ се изменят по следния начин:

Чл. 21. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:
2. Трансфери за:
б) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия и за зимно поддържаане и снегопочистване на общински пътища;
г) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) други целеви разходи, включително за местни дейности;


Чл.26, се изменя по следния начин:
Чл.26, ал.1, се отменя (отм. – Решение № ……../….2021г.);
Чл.26, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 се отменят (отм. – Решение № ……../….2021г.);
Чл.26, ал.3, се отменя (отм. – Решение № ……../….2021г.);
Чл.26, ал.4, се отменя (отм. – Решение № ……../….2021г.);

Чл.26, се създава нова ал.1 по следния начин;
Чл. 26. (нов – Решение № ……../….2021г.) (1) Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките за средства от Европейския съюз.
В чл.26, ал.1 става ал.2 и се изменя, както следва;
(2) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Кметът на Община Бяла организира съставянето на бюджетната прогноза за следващите три годни за местните дейности и на бюджета на Община Бяла по форма и съдържание, определени със Закона за публичните финанси при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнение на бюджетната процедура.
Чл.27, се изменя по следния начин:
ал.1 се изменя както следва:
Чл. 27. (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) (1) Кметът на Община Бяла разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджет, структурните звена на общинска администрация и контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ на базата на:

Чл.27, ал.1, т.2 се изменя както следва:
2. (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) допусканията за развитието на региона и общината;

Чл.27, ал.1, т.6 се изменя както следва:
6.(изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, на структурните звена на общинска администрация и на бюджетните организации с общинска собственост.

Към Чл.27, ал.1 се създава нова т.7 както следва:
7. (нова – Решение № ……../….2021г.) Приетите през годината решения на Общински съвет гр.Бяла.

Към Чл.27, се създава нова ал.2 както следва:
(2) (нова – Решение № ……../….2021г.) Кметът на общината внася в Общинския съвет разработената бюджетна прогноза за следващите три години в обем, форма и съдържание, определени с указанията на министъра на финансите.
Чл.27, ал.2 става ал.3 и се изменя както следва:
(3) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Общински съвет - Бяла одобрява бюджетната прогноза за следващите три години по предложение на кмета на общината.
Чл.27, ал.3 става ал.4:
(4) Кметът на Община Бяла представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Към Чл.27, се създава нова ал.5 както следва:
(5) (нова – Решение № ……../….2021г.) Кметът на общината актуализира тригодишната бюджетна прогноза в съответствие с взетите през бюджетната година от Общински съвет решения, в сроковете за актуализация, определени в бюджетната процедура.

Чл.28, се изменя по следния начин:
Чл.28, ал.1 се изменя както следва:
Чл. 28. (1) (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Кметът на Община Бяла организира разработването на проекта на общинския бюджет по показателите по чл. 17, ал.1 от настоящата Наредба, със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, включително и показателите за разходи по чл.17, ал.1, т.2 от настоящата наредба за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, структурните звена на общинска администрация и контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление на базата на:

Чл.28, ал.1, т.3 се изменя както следва:
3. (изм. и допъл. – Решение № ……../….2021г.) Разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за съответната година, съобразно решението на Министерски съвет;

Към чл.28, ал.1, се създава т.11 както следва:
11.(нова - Решение №…../…….2021г.)Приетите през годината решения на Общински съвет.
Към чл.28, се създава ал.2, както следва:

(2) (нова - Решение №…../…….2021г.) Кметът на общината дава указания до второстепенните разпоредители с бюджети и структурните звена на общинска администрация, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.
Създава се нов чл.28а, както следва:
Чл.28а (нов - Решение №…../…….2021г.) Проектът на бюджета включва:
1. Бюджет на делегираните от държавата дейности;
2. Бюджет на местните дейности;
3. Бюджет на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи.
Създава се нов чл.28б, както следва:
Чл. 28б (нов - Решение №…../…….2021г.) (1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на приети в рамките на бюджетната процедура от Министерски съвет стандарти с натурални и стойностни показатели.
(2) (нова - Решение №…../…….2021г.) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.
(3) (нова - Решение №…../…….2021г.) С решение, общинският съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи и капиталови разходи за издръжка над стандартите за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(4) (нова - Решение №…../…….2021г.) Бюджетът на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.
(5) (нова - Решение №…../…….2021г.) Средствата от дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина не се планират, а се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета според волята на дарителя.
Създава се нов чл.28в, както следва:
Чл. 28 в (нов - Решение №…../…….2021г.) (1)Съставянето на проекта на бюджет на местните дейности се извършва, съгласно утвърдената Система за финансово управление и контрол – елемент 01 „Бюджетен процес”.
(2) (нова - Решение №…../…….2021г.) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
(3) (нова - Решение №…../…….2021г.) Собствените приходи включват местни данъци и неданъчни приходи.
(4) (нова - Решение №…../…….2021г.) Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:
1. (нова - Решение №…../…….2021г.) Прогнозата за местните данъчни приходи;
2. (нова - Решение №…../…….2021г.) Прогноза за приходите от такси и услуги, дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;
3. (нова - Решение №…../…….2021г.) Общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
4. (нова - Решение №…../…….2021г.) Задължения за съфинансиране по национални и регионални програми и проекти;
5. (нова - Решение №…../…….2021г.) Предоставени временни безлихвени заеми, които предстои да бъдат възстановени.
(5) (нова - Решение №…../…….2021г.) Към средствата по ал. 2 се включва преходния остатък от предходната година.
(6) (нова - Решение №…../…….2021г.) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
(7) (нова - Решение №…../…….2021г.) Средствата от дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина не се планират, а се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета според волята на дарителя.
(8) (нова - Решение №…../…….2021г.) С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.
(9) Бюджетът за местните дейности се приема без дефицит.
Чл.29, ал.1 се изменя, както следва:
Чл. 29. (1) (изм. и допъл. Решение №……/2021 г.) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет-страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

Чл.31, ал.2 се изменя, както следва:
(2) (изм. и допъл. Решение №……/2021 г.) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството или на посочен в поканата електронен адрес на Община Бяла не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Създава се нов чл. 31а, както следва:
Чл.31а. (нов - Решение №………/……2021 г.) Проекта за бюджет за съответната година се представя от кмета за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33.
Чл.33 се изменя, както следва:
Чл. 33. (изм. и допъл. - Решение №……/….2021 г.) Кметът на Община Бяла внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 26, ал. 2 от настоящата Наредба в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година или друг нормативно определен срок.
В чл.34, ал.3, т.1 се изменя както следва:
3. (изм. и допъл. Решение №……/…….2021 г.) максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

В чл.34, ал.3, т.2 се изменя както следва:
4. (изм. и допъл. Решение №……/…….2021 г.) максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

Към чл.34, ал.3, се създава т.10 както следва:
10. (нова - Решение №…../…2021г.) второстепенните разпоредители с бюджети за съответната година.

Към чл.34 се създава ал.5 както следва:
(5) (нова - Решение №…../…2021г.) Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.
В чл.34 ал.5 става ал.6, както следва:
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

3. Друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;

4. Общинските бюджети да включват и други показатели.

В чл.34 ал.6 става ал.7 :

В чл.34, ал.7 се изменя както следва:
(6)(изм. и допъл. Решение №…../….2021г.) Приетият от общински съвет бюджет на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на Община Бяла.

В чл.39, ал.1 се изменя както следва:
Чл. 39. (1) (изм. и допъл. Решение №…./…2021г.) Изпълнението на бюджета на Община Бяла се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетните звена - второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Създава се нов чл. 39а както следва:
Чл. 39а. (нов - Решение № …./…2021г.)Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет, със заповед определя правата и отговорностите на второстепенните разпоредители.
Чл. 40 се изменя, както следва:
Чл. 40. (изм. и допъл. Решение №…./…2021г.) Събирането на приходите от местните данъци, местните такси и услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определяне на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла.

Създава се нов чл. 40а, както следва:
Чл. 40а. (нов - Решение № …./…2021г.)Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка и до размера на планираните бюджетни средства.
Създава се нов чл. 40б, както следва:
Чл. 40б. (нов - Решение № …./…2021г.) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
Чл. 42 се изменя, както следва:

Чл. 42, ал.4 се изменя, както следва:
(4)(изм. и допълн. Решение №…../….2021г.) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 5, тримесечно, в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в Общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Бяла и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет.

В Чл. 42 се създава ал.5, както следва:
(5)(нова – Решение №……/….2021 г.) Ръководителите на второстепенните разпоредители, прилагащи делегирани бюджети извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджетите си до 3 дни преди края на всяко тримесечие, а за последното тримесечие не по късно от седмия работен ден на месец декември и предоставят информация на първостепенния разпоредител с бюджет за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието, а за последното тримесечие в срок до десетия работен ден на месец декември.
Създава се чл. 42а, както следва:
Чл.42а (нов - Решение №…../….2021г.) (1) Кметът на общината, при изпълнението на бюджета отразява промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. Без издаване на заповед в следните случаи:
1.1. при извършване на промени във взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
1.2. целеви трансфери от министерства, ведомства, агенции и организации;
1.3. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
1.4. при получаване на уведомление за извършени компенсирани промени по плана на приходите и разходите от ръководителите на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегиран бюджет;
1.5. Решения на Общинския съвет за изменение на общински бюджет;
1.6. Средства от дарения от страната и чужбина.
2. С издаване на заповед в следните случаи:
2.1. Промени по чл. 42, ал. 1 от настоящата наредба;
2.2. Разпределение на определения резерв.
Създава се чл. 42б, както следва:
Чл.42б. (нова- Решение № ……./…2021г.) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, както и при преизпълнение на собствените приходи, общинският съвет може да актуализира бюджета по предложение на кмета.
Създава се чл. 42в, както следва:
Чл. 42в. (нов - Решение № ……./…2021г.) Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със собствени средства и със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година.
Създава се чл. 43а, както следва:
Чл.43а.(нов – Решение №……/….2021г.) С настоящата Наредба (Приложение № 1) са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т.1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.
Създава се нов раздел VІІ“а“, както следва:

Раздел VІІ“а“
Финансови затруднения и процедура по финансово оздравяване
(нов – Решение №…../….2021г.)
Чл. 48 а. При обявяването на Община Бяла за община с финансови затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване, се спазват правилата, разписани в Глава осем „а” на Закона за публичните финанси.
Заглавието на раздел VІІІ изменено, както следва:
Раздел VІІІ
Текущо наблюдение и отчет на общинския бюджет
(Заглавието изменено и допълнено – Решение №…./…2021г.)

В чл.49, ал.1 се изменя, както следва:
Чл. 49. (1) ( изм. и допълн. – Решение №……/ …2021г.) Кметът на Община Бяла изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата година го внася за приемане от Общински съвет - Бяла.

В чл.49, ал.2, т.2 се изменя, както следва:
3. (изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.)отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т.2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 54, т. 2 и 3 от настоящата наредба.;

В чл.49, ал.2 се създава т.3, както следва:
4. (нова - Решение № …../ ……2021г.) одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината;

Чл.50, ал.2 се изменя, както следва:
(2)(изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.) Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета, по ред, определен от общинския съвет.

Чл.51 се изменя, както следва:

Чл. 51. (изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.) (1) Общинският съвет след обсъждането приема отчета по ал.1 на чл.49 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

Чл.52 се изменя, както следва:
Чл. 52. (изм. и допъл. Решение №……/……2021 г.) Приетият отчет по ал.3 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал.2, т.1 на чл.49 се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни от приемането от общинския съвет.


Чл.54, ал.5 се изменя, както следва:
(5) (изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Кметът на Община Бяла представя информацията по ал. 1, т.2 и 3 в Министерство на финансите месечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.

Чл.54, ал.6 се изменя, както следва:
(6)(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Кметът на Община Бяла информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от Общински съвет - Бяла на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на интернет - страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането им от общинския съвет.
Към Чл.54, се създава ал.7, както следва:
(7) (нова - Решение №……./….2021г.) Второстепенните разпоредители с бюджет предоставят в Община Бяла месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета си, съгласно указания на Министерство на финансите и кмета на общината.
В Раздел ІХ заглавието изменено, както следва:
Раздел ІХ
Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз
(заглавието изменено съгл. Решение №…./…..2021г.)

Чл.55, ал.1 се изменя, както следва:
Чл. 55. (1) )(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.
Чл.55, ал.2 се изменя, както следва:
(2) )(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.
Чл.55, ал.3 се изменя, както следва:
(3)(изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз въз основата на:
В чл.55, ал.3 се създава т.1, както следва:
1.(нова – Решение № …../…2021г.) сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;
В чл.55, ал.3 се създава т.2, както следва:
2.(нова – Решение № …../…2021г.) публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
В чл.55, ал.3 се създава т.3, както следва:
3. (нова – Решение № …../…2021г.) консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.
Чл.55, ал.4 се изменя, както следва:
(4) (изм. и допъл. – Решение № …../…2021г.) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.
Чл.55, ал.4 се изменя, както следва:
(5) (изм. и допъл. - Решение № …../ ……2021г.) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация