избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
02.04.2021 Проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. бе приета Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна. С наредбата се предвиди ред за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Бяла и се уреди режима на движение и паркиране по улици, пътища или участъци от тях и площади – публична общинска собственост, съгласно Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане.
Съгласно ал.2 от параграф първи от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ и Раздел IV. „Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство за задържане /скоба/“ от Наредбата влизат в сила от 01.01.2021г.
Към настоящия момент вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., на територията на Република България продължават да действат временни противоепидемични мерки за превенция, ограничаване и недопускане на разпространението на заболяването COVID-19, което намали приходите на Община Бяла и тя не разполага с необходимия финансов ресурс за привеждане в действие на разпоредбите на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ .
Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, да се промени началната дата на влизане в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “, като се предвиди алтернативно събиране на цена за паркиране / ползване на паркомясто единствено и само там където са обособени по улици и паркинги публична общинска собственост, както и условия за ползването им. Също така във връзка с влизането в сила на Раздел IV. „Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство за задържане /скоба/“ от Наредбата предлагам и проект за решение за определяне на цена за принудително задържано ППС, чрез използване на техническо средство тип „скоба”, по реда на чл.28, ал.5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Бяла.

1. Причини, налагащи приемането на проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.

Поради епидемичната обстановка в цялата страна и поради намалените приходи Община Бяла не е в състояние и не може да приведе в действие разпоредбите на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, които изискват наличието на значителен финансов ресурс. Освен това с влизането в сила на Раздел IV. „Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, съгласно изискванията на чл.28, ал.5 от същия, общински съвет следва с решение да определи цената, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство за принудително задържане ("скоба").

2. Цели, които се поставят с проекта за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.

С проекта за изменение на наредбата в преходните и заключителни разпоредби се създава § 3, който предвижда отлагане на влизането в сила на контролираното платено паркиране в периода 01.05 – 01.10. за до година /през 2022г./. Като алтернатива се предлага да бъде приета цена за паркиране / ползване на паркомясто единствено и само там където са обособени по улици и паркинги публична общинска собственост, както и условия за ползването им. Също така се създава § 4 в който да бъде регламентиран размера на дължимата цена от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство за принудително задържане ("скоба").
3. Финансови средства, необходими за прилагането на проекта за изменение на наредбата.

За прилагането на наредбата ще са необходими средства, които се предвижда да се осигурят от бюджета на Община Бяла и от генериране на приходи от нейното приложение под формата на определени от общински съвет цени.
4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна:

Частичен контрол и превенция на безразборното паркиране, задоволяване на потребностите на собствениците на търговски обекти и заведения на гражданите, както и постъпване на приходи в бюджета на Община Бяла, които да бъдат изразходвани за подобряване на инфраструктурата.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.

Проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава § 3 и § 4 , както следва:
§ 3. /1/ (нов приет с решение № ………./………...2021г. ) Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата влиза в сила от 01.01.2022г.
/2/ (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) До влизането в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата, на обособени по улици и паркинги публична общинска собственост паркоместа се събира цена за паркиране / ползване, както следва:
т.1 Абонамент на паркомясто по улична мрежа
т.1.1. За собственици на търговски обекти и заведения - 30,00 лева на месец или 300,00 лева на година. Ограничения в абонамента до четири паркоместа.
т.1.2. За собственици на жилищни имоти - 15,00 лева на месец или 150,00 лева на година. Ограничения в абонамента до две паркоместа.
т.2 За ползване на паркомясто в общински паркинг пред комплекс „Силвър Бийч “ на улица " Цар Ивайло " се заплащат следните цени:
2.1. Абонамент на паркомясто за автомобили на собственици на търговски обекти, заведения и жилищни имоти – 25,00 лева на месец;
2.2. За престой на автомобили:
а. за престой до 4 часа – по 1,00 лев на час;
б. престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие.
2.3. За престой на автобуси:
а. за престой до 4 часа – 3,00 лв. на час;
б. за престой над 4 часа до 24 часа – 15,00 лв. на денонощие
в. за месечен абонамент – 100,00 лв.
/3/ (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Собственици на търговски обекти, заведения и жилищни имоти за заявяването и заплащане на абонаментите по ал.2 подават заявление по образец до Кмета на Община Бяла. Към заявлението се прилагат документ за собственост и документ доказващи извършването на търговска дейност в обекта, когато е приложимо.
§ 4. (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Общински съвет – Бяла, определя цена за принудително задържано ППС, чрез използване на техническо средство тип „скоба”, по реда на чл.28, ал.5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Бяла, еднократно в размер на 20 лева, заедно с дължимата сума за всеки час престой след поставяне на скобата.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава § 3 и § 4 , както следва:
§ 3. /1/ (нов приет с решение № ………./………...2021г. ) Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата влиза в сила от 01.01.2022г.
/2/ (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) До влизането в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата, на обособени по улици и паркинги публична общинска собственост паркоместа се събира цена за паркиране / ползване, както следва:
т.1 Абонамент на паркомясто по улична мрежа
т.1.1. За собственици на търговски обекти и заведения - 30,00 лева на месец или 300,00 лева на година. Ограничения в абонамента до четири паркоместа.
т.1.2. За собственици на жилищни имоти - 15,00 лева на месец или 150,00 лева на година. Ограничения в абонамента до две паркоместа.
т.2 За ползване на паркомясто в общински паркинг пред комплекс „Силвър Бийч “ на улица " Цар Ивайло " се заплащат следните цени:
2.1. Абонамент на паркомясто за автомобили на собственици на търговски обекти, заведения и жилищни имоти – 25,00 лева на месец;
2.2. За престой на автомобили:
а. за престой до 4 часа – по 1,00 лев на час;
б. престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие.
2.3. За престой на автобуси:
а. за престой до 4 часа – 3,00 лв. на час;
б. за престой над 4 часа до 24 часа – 15,00 лв. на денонощие
в. за месечен абонамент – 100,00 лв.
/3/ (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Собственици на търговски обекти, заведения и жилищни имоти за заявяването и заплащане на абонаментите по ал.2 подават заявление по образец до Кмета на Община Бяла. Към заявлението се прилагат документ за собственост и документ доказващи извършването на търговска дейност в обекта, когато е приложимо.
§ 4. (нов приет с решение № ………./………...2020г. ) Общински съвет – Бяла, определя цена за принудително задържано ППС, чрез използване на техническо средство тип „скоба”, по реда на чл.28, ал.5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Бяла, еднократно в размер на 20 лева, заедно с дължимата сума за всеки час престой след поставяне на скобата.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация