избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 31°  /  мин. C° 24°

август 2021
пвтсрчпсн
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
13.07.2021 Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г., изменена с Решение на Общински съвет Бяла № 27 - 213 / 22.04.2021 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След обстоен анализ на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, бяха установени някои несъответствия на местната наредба със Закона за публичните финанси. С решение на Общински съвет Бяла № 27 - 213 / 22.04.2021 г. наредбата бе актуализирана в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.
Към момента е пропуснато да се актуализират текстовете на чл.44, ал.2, ал.3 и чл.46 от Наредбата в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси.
С цел отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, и с цел уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г., изменена с Решение на Общински съвет Бяла № 27 - 213 / 22.04.2021 г. и съобразен с изискванията на Закона за публичните финанси, а именно:

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла,
Закона за публичните финанси бе допълнен и изменен от Народното събрание (обнародвани съответно с ДВ. бр.95 от 08.12 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 07.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14.11.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17.11.2020 г.), което налага да бъдат направени някои изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла. В сега действащата наредба липсват цели раздели задължителни по закон.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла.
Целта на изменението е отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, а именно осигуряване на съответствие с текстовете на Закона за публичните финанси и уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на същия закон.
С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, се цели синхронизиране с направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла.
Очакваните резултати след изменението Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла:
- актуална подзаконова нормативна база свързана с материята, регламентираща реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета;
С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде приведено в съответствие - местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Бяла.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г., относно изискванията за бюджетните рамки на държавите - членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011 г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла:


В Чл.44, ал.2 се изменя както следва:

Чл.44 (2) (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

В Чл.44, ал.3 се отменя

Чл.44 (3) (отм. с Решение №……/……2021 г.)

В Чл. 46, ал.1 и ал.2 се изменят по следния начин:

Чл. 46. (1) (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Постъпилите по бюджета на Община Бяла средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.
(2) (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, а именно:
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла:


В Чл.44, ал.2 се изменя както следва:

Чл.44 (2) (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

В Чл.44, ал.3 се отменя

Чл.44 (3) (отм. с Решение №……/……2021 г.)

В Чл. 46, ал.1 и ал.2 се изменят по следния начин:

Чл. 46. (1) (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Постъпилите по бюджета на Община Бяла средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.
(2) (изм. и допъл. с Решение №……/……2021 г.) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ


 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация