избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
28.07.2021 Проект на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА КАТРЕВА - ПАНАЙОТОВА –
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла са позиционирани в ПИ 07598.116.135 с площ от 15 704 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла одобрена със Заповед № РД -18-47/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № КД 14 – 03 – 2463 / 26.09.2012г. на Началника на СГКК – Варна, находящ се в гр. Бяла, ЗВКО „Чайка”, Област Варна, който е публична държавна собственост, съгласно АпДС № 8318 от 27.09.2012г. С решение № 809 от 08.10.2012г. на МС имота – публична държавна собственост е предоставен на Община Бяла за бъзвъзмездно управление с неопределен срок. В изпълнение на цитираното решение на МС е сключен Договор № 20 -148 от 14.11.2012г. между Областния управител на област с административен център – Варна и Кмета на Община Бяла. Предоставянето на имота е отразено в раздел 13 „Забележки“ в Акт за публична държавна собственост № 8318 от 27.09.2012г. и в КККР на гр. Бяла. Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла, са регистрирани като такива и за тях има издадени УЕГ, с вписан собственик РБ и оператор Община Бяла. За управлението и стопанисването на пристанището отговаря неговия оператор, а контрол по експлоатацията осъществява ДМА – Варна.
Към настоящия момент материята относно режима на плаване и стоянка в акваторията на рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла, не е уреден. Таксите които се събират са по индивидуални решения на Общински съвет. Това налага да бъде приет местен норматив, в който да се уредят тези важни обществени отношения, като и реда за самото стопанисване на Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла в изпълнение на поетите договорни отношения с РБ.
Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който да бъде приет местен правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла, а именно :

1. Причини, налагащи приемането на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.

Към настоящият момент, липсва специфична (местна) регламентация за приложимия режим на плаване и стоянка в акваторията на рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла. Липсват правила за организацията за паркирането в района на пристанището и терминала, както на МПС така и на инвентар, поради което, въпреки наличието на не малък брой места за безплатно паркиране, се наблюдава безконтролно паркиране затрудняващо пешеходния достъп до плажа и безопасното ползване на стоянките от техните наематели. Правното основание за приемането на настоящата на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА компетентност на общински съвет2. Цели, които се поставят с правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.С проекта на правилник се цели да се въведе ред, по който да се извършват дейностите по спускане, швартоване, изваждане, обслужване, поддръжка и ремонт на плавателните съдове, паркиране на автомобили и ремаркета в района на рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.


3. Финансови средства, необходими за прилагането на правилника.За прилагането на правилника ще са необходими средства, които се предвижда да се осигурят от бюджета на Община Бяла и от генериране на приходите от неговото приложение под формата на такси и цени.4. Очаквани резултати от правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла:Очакванията от приемането на Правилника са свързани с осъществяване на контрол и определяне на режима на плаване и стоянка в акваторията на рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла. Също така се цели приемането на прецизирани такси, и ред за тяхното събиране както и санкции за нарушителите. С правилник се въвежда правила и за самото стопанисване на Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла в изпълнение на поетите договорни отношения с РБ. Очаква се на база на прилагането на правилника да постъпват приходи в бюджета на Община Бяла, които ще бъдат изразходвани за подобряване на инфраструктурата.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.21, ал1., т.7 от ЗМСМА, чл.6 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за приемане на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал1., т.7 от същия закон и чл.6 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.


Приложение : Проект на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
МИЛЕНА КАТРЕВА – ПАНАЙОТОВА
Съгласно Заповед № РД 07 00 – 545 / 26.07.2021г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация