избори
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 26°  /  мин. C° 14°

май 2022
пвтсрчпсн
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
21.04.2022 Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община БялаДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сега действащата Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества на Община Бяла е приета с Решение № 29 – 402 от 27.04.2005 г. от Общински съвет - Бяла. С нея се уреждат условията и редът за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско имущество или с общинско участие в капитала. Наредбата от нейното приемане до настоящия момент не е актуализирана. Единствено през 2018 г. по протест на Окръжна прокуратура са отменени два текста от същата. Във връзка с намерението на Община Бяла да създаде аптека с общинско участие на територията на град Бяла, в съответствие с действащото и приложимо законодателство, бе възложен и изготвен „Правен анализ, относно условията за осъществяване на стопанска дейност – търговия на дребно с лекарства, и формите, под които тази дейност може да бъде осъществявана от общината“. На база на анализа, сме се спрели на възможността за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик община Бяла. Съгласно направения анализ, са констатирани множество несъответствия на сега действащата Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества на Община Бяла със Закон за публичните предприятия /ЗПП/ и Закона за общинската собственост, поради което за да бъде стартирана процедурата по създаване на горното общинска дружество е необходимо да се приеме изцяло нова наредба съответстваща на действащото законодателство на РБ.
Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за отмяна на действащата наредба и замяната и с нова съгласно настоящия проект.

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла.

В Държавен вестник бр. 79 от 08.10.2019 г., бе обнародван Закон за публичните предприятия /ЗПП/, изм. с ДВ бр. 85 от 02.10.2020 г. С приемане на закона се въвежда изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели (финансови и нефинансови), която се приема от Министерския съвет. Политиката съдържа обосновка на причините държавата да притежава участие в публичните предприятия и целите, които си поставя това участие, ролята на държавата в ръководството на публичните предприятия, изпълнението на политиката, както и ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в изпълнението. Съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия политиката за участието на общината в общинските публични предприятия се разработва и приема от съответния общински съвет и се оповестява на интернет страницата на общината. Общинският съвет определя съдържанието на общинската политика в съответствие с чл. 5, ал. 2 от Правилника така, че чрез нея да информира обществеността за целите, поставени пред общинските публични предприятия. Публичните предприятия са търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или дъщерни дружества на такива търговски дружества, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние. Тези дружества се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите, когато е необходимо да се елиминират съществуващи пазарни дефекти; да се предоставят стоки или услуги от стратегическо значение или такива, свързани с националната сигурност или развитие или да се управлява стратегическо за държавата/общината имущество. В чл.3 от ЗПП е предвидено ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление. С Постановление на Министерски съвет № 85 от 30.04.2020 г., бе приет и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, обн. в ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г.. В текста на чл. 1, ал. 2 от Правилника е предвидено, че органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите на глава Осма от Правилника.
Във връзка с горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни промени и изготвения „Правен анализ, относно условията за осъществяване на стопанска дейност – търговия на дребно с лекарства, и формите, под които тази дейност може да бъде осъществявана от общината“, бе направено заключение, че много текстове от сега действащата наредба, са вече остарели, а други се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната. Вследствие на това, сега действащата наредба създава значителни неудобства по прилагането ѝ - както за общинската администрация, така и за гражданите и представителите на бизнеса в града ни. С цел процесуална и правна икономия се изисква актуализиране и адаптиране на разпоредбите от Наредбата със съществуващото към момента законодателство.
За това предлагаме да се изработи проект за изцяло нова наредба, тъй като промените, които се налага да се направят са важни и многобройни. Решението за изработване на изцяло нова наредба е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, в това число с правилата за изготвяне на нормативните актове и в частност – установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативен акт отпадат текстове, които са остарели, или противоречат на закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона. Създават се и нови норми, които са необходими да се въведат във връзка с прилагането на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му.

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона.

Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство, както и предвид разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗНА, се налага отмяна на действащата наредба и замяната и с нова съгласно настоящия проект.

2. Цели, които се поставят с проекта на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла.

Постигане на яснота, прозрачност и обективност при регулиране на обществените отношения. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества с общинско участие в капитала си.
Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им, в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Бяла и упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества. Цели се да се осигурят оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни органи. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни, с ясни критерии за избор. Разписани са условията за кандидатстване, ограниченията и конкретните резултати. Проектът на Наредбата определя условията за възлагане на управлението на търговските дружества, мандатност на договорите за управление, както и реквизитите, които трябва да съдържат договорите. Разписано е, че в договора за управление се урежда отговорността на страните при неизпълнение на задълженията. С новата наредба се уреждат ясно критериите за изплащане на възнаграждения на органите за управление. Предвидени са санкции, обвързани с възнаграждението, работата по бизнес-програмата и постигнатите резултати.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на проекта за изменение на наредбата.

За прилагането на новата наредбата няма да са необходими средства от бюджета на Община Бяла.

4. Очаквани резултати от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла:

С приемането на настоящия проект на наредбата ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Бяла и условията и редът за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им. Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по - благоприятни условия за подобряването дейността на общинските търговски дружества, което ще доведе до законосъобразност, по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на общината.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗПП и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

Проекта на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла е неразделна част от настоящия доклад.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост , предлагам следния проект за решение за приемане на нова Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община БялаКМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация