#   Обяви
07.06.2022 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 25.00 кв.м., разположено в сграда за търговия - частна общинска собственост, с идентификатор № 07598.303.196.1
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед № РД 07 00 - 357/ 06. 06. 2022 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 43 – 342/ 19. 05. 2022 г. на ОбС - гр. Бяла, ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 25.00 кв.м., разположено в сграда за търговия - частна общинска собственост, с идентификатор № 07598.303.196.1, цялата със застроена площ от 560 кв.м., разположена е в ПИ № 07598.303.196 по кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Черноморка“ № 1, за срок от 5 /пет/ години и предназначение сграда за търговия, при стартовата месечна наемна цена определена, съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в размер на 90.00 лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 27. 06. 2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 24. 06. 2022 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 24. 06. 2022 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева, с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 24. 06. 2022 г.

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация