#   Обяви
14.06.2022 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г., последно изменена с решение № 26 - 200 от 25.03.2021 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След обстоен анализ на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, бяха установени някой несъответствия на местната наредба със Закона за общинската собственост.
Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост „ В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет“. В местната наредба не е предвиден план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите. Освен това в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не е предвиден ред за отдаване под наем на имоти предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес. В наредбата не е актуализиран и реда за безвъзмездното предоставяне на имоти за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.
С цел отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, и с цел уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г., последно изменена с решение № 26 - 200 от 25.03.2021 г., съобразен с изискванията на Закона за общинската собственост, а именно :

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла.

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла има несъответствия със Закона за общинската собственост, а именно: липсва текст, че общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите, липсва ред за отдаване под наем на имоти предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес и не е актуализиран реда за безвъзмездното предоставяне на имоти за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла.

Целта на изменението е отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, а именно осигуряване на съответствие с текстовете на Закона за общинската собственост и уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на същия закон.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:
Очакваните резултати след изменението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:
- Разписване на ред за отдаване под наем на имоти предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес;
- Уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на ЗОС.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:

чл.3, ал.2 се изменя по следния начин:
(2) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) В изпълнение на стратегията по ал.1 общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по предложение на кмета на общината.

чл.3, ал.5 се изменя по следния начин:

(2) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) Стратегията, планът за действие за общинските концесии и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на населението по реда, по който се обявяват останалите решения на общинския съвет и се публикуват и на интернет страницата на общината.
в чл.21 се създават нови алинея 13, 14, 15 и 16, както следва:
(13) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Имоти или части от тях, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че за това не е на лице пречка и/ или противоречие с дейността на образователната институция. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на институцията.
(14) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Имоти или части от имоти, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебния процес, само в определени часове от седмицата, могат да се предоставят на трети лица, за временно възмездно ползване за образователни услуги, културна, научна дейност, публични събития и спорт, за срок не повече от 12 месеца. Въз основа на направеното заявление директорът отправя до Кмета мотивирано предложение. В случай, че същото бъде одобрено от Кмета, директорът на образователната институция сключва договор със заявителя. По отношение на тяхното ползване Директорът на институцията, следва да въведе ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се определят с Правила утвърдени от кмета на общината.
(15) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Предоставянето под наем по реда на ал. 13 се извършва, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, което от своя страна следва да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Въз основа на решението на общински съвет, директорът на съответната институция издава заповед за провеждане на търг или конкурс. Редът и условията за провеждане на търга/конкурса се определят с Правила, утвърдени от кмета на общината. Въз основа на резултатите от търга или конкурса директорът сключва договор за наем.
(16) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Предвидените в ал. 13 и ал. 14 имоти или части от тях не могат да се предоставят за ползване за политическа, религиозна или друга дейност, забранена на територията на такива имоти от законови и подзаконови нормативни актове.
чл.22, ал.1 се изменя както следва:

(1) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) Кмета на общината без търг или конкурс може да предоставя бъзвъзмездно подходящи свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, за административни нужди и осъществяване на дейността на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на Закона за политическите партии.
чл.22, ал.3 се изменя както следва:
.
(3) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) Въз основа на искането и при наличие на имоти кметът на общината издава заповед за безвъзмездно предоставяне на имота и сключва договор.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:
чл.3, ал.2 се изменя по следния начин:
(2) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) В изпълнение на стратегията по ал.1 общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по предложение на кмета на общината.

чл.3, ал.5 се изменя по следния начин:

(2) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) Стратегията, планът за действие за общинските концесии и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на населението по реда, по който се обявяват останалите решения на общинския съвет и се публикуват и на интернет страницата на общината.
в чл.21 се създават нови алинея 13, 14, 15 и 16, както следва:
(13) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Имоти или части от тях, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че за това не е на лице пречка и/ или противоречие с дейността на образователната институция. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на институцията.
(14) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Имоти или части от имоти, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебния процес, само в определени часове от седмицата, могат да се предоставят на трети лица, за временно възмездно ползване за образователни услуги, културна, научна дейност, публични събития и спорт, за срок не повече от 12 месеца. Въз основа на направеното заявление директорът отправя до Кмета мотивирано предложение. В случай, че същото бъде одобрено от Кмета, директорът на образователната институция сключва договор със заявителя. По отношение на тяхното ползване Директорът на институцията, следва да въведе ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се определят с Правила утвърдени от кмета на общината.
(15) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Предоставянето под наем по реда на ал. 13 се извършва, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, което от своя страна следва да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Въз основа на решението на общински съвет, директорът на съответната институция издава заповед за провеждане на търг или конкурс. Редът и условията за провеждане на търга/конкурса се определят с Правила, утвърдени от кмета на общината. Въз основа на резултатите от търга или конкурса директорът сключва договор за наем.
(16) (нова приета с Решение № ………./………...2022г.) Предвидените в ал. 13 и ал. 14 имоти или части от тях не могат да се предоставят за ползване за политическа, религиозна или друга дейност, забранена на територията на такива имоти от законови и подзаконови нормативни актове.
чл.22, ал.1 се изменя както следва:

(1) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) Кмета на общината без търг или конкурс може да предоставя бъзвъзмездно подходящи свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, за административни нужди и осъществяване на дейността на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на Закона за политическите партии.
чл.22, ал.3 се изменя както следва:
.
(3) (изм. с решение № ………./………...2022г. ) Въз основа на искането и при наличие на имоти кметът на общината издава заповед за безвъзмездно предоставяне на имота и сключва договор.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ


Съгласувал :

……………………………….

Йордан Чернев – Секретар на Община Бяла
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация