#   Обяви
08.07.2022 Кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Варна за мандат 2023 - 2026 г.
Общински съвет – Бяла, с Решение №45-357 от заседание, проведено на 30.06.2022 г. е открил процедура за определяне на 3 (трима) съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна за мандат 2023 - 2026 г.

Кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община Бяла, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Варна;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания;
6. не е съдебен заседател в друг съд;
7. не е общински съветник от съдебния район на Окръжен съд – Варна;
8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Варна.

Възнаграждението на съдебният заседател е в размер не по-малко от 20 лв./ ден, а при повече от един час – по 14 лв. на час, като обучението и транспортните разходи се поемат от бюджета на съдебната власт.

За участието в съдебно заседание на всеки съдебен заседател се полага служебен отпуск, съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, който е различен от редовния платен годишен отпуск. Възнаграждението за служебния отпуск се определя по специалния закон – Закона за съдебната власт съгласно чл. 157, ал. 3, т. 3 КТ.

Документи се приемат в Община Бяла, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа, стая № 17, ет. 2. и ще бъдат разгледани от Комисия, определена с решение № 45-357 от 30.06.2022 г. на ОбС-Бяла.

Срокът за кандидатстване е до 22-ри юли 2022 г. вкл.


Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие (Приложение №4);
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт (Приложение №3).


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - БЯЛА
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация