#   Обяви
14.09.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 07598.305.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна
На основание Заповед № РД 07 00 - 731/ 14. 09. 2022 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 48 – 391/ 25. 08. 2022 г. на ОбС - гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 07598.305.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД - 18 - 47/ 18. 08. 2006 г. на Изпълнителния директор на АК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), при граници: ПИ 07598.303.295, ПИ 07598.305.375, ПИ 07598.305.237 и ПИ 07598.305.230, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Черноморка“ № 42 - частна общинска собственост по АОС № 1139 от 11. 05. 2012 г., вписан в книгите за вписванията на 06. 02. 2014 г., том XXIV, Акт № 134, том XXIV, вх. регистър 9898, дело 5050, за срок от 5 /пет/ години при стартова годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител "Велинов консулт" ЕООД гр. Варна, в размер на 4 800.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева с ДДС.
Търга да се проведе на 11. 10. 2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 10. 10. 2022 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 10. 10. 2022 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева, с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 10. 10. 2022 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация