#   Обяви
09.11.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя щандове за предлагане на продукция на местни производители - тип коледен павилион
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 827/ 09. 11. 2022 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 50 – 415/ 27. 10. 2022 г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя щандове за предлагане на продукция на местни производители - тип коледен павилион 1, тип коледен павилион 2 и тип коледен павилион 3, всеки с площ от 6.00 кв. м, разположени в ПИ № 07598.303.1001, по КККР на гр. Бяла, област Варна, площад Европа, с площ от 8 958 кв. м, за срок от 2 /два/ месеца - от 01. 12. 2022 г. до 31. 01. 2023 г. при стартовата месечна наемна цена, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти, както следва:
1. Коледен павилион 1 стартовата месечна наемна цена в размер на 72.00 /седемдесет и два/ лева с ДДС.
2. Коледен павилион 2 стартовата месечна наемна цена в размер на 72.00 /седемдесет и два/ лева с ДДС.
3. Коледен павилион 3 стартовата месечна наемна цена в размер на 72.00 /седемдесет и два/ лева с ДДС.
Търга да се проведе на 25. 11. 2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 24. 11. 2022 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 24. 11. 2022 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 24. 11. 2022 г.

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация