#   Обяви
28.11.2022 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г.
ОТНОСНО : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След обстоен анализ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г., бяха установени някой несъответствия на местната наредба със Закона за местните данъци и такси.
Съгласно чл.9а, ал.6 от Закона за местните данъци и такси „ Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал. 1, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.“ В местната наредба не е предвидена такава възможност. Освен това в местната Наредба не съдържа текстове относно определяне на ТБО според количеството битови отпадъци за физическите лица. Също така не е разписан ред, регламентиращ начина по който, Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги по чл. 62 от същия закон, срока в който се прави уведомяването, както и текст определящ сроковете за плащане.
Много важно в текстовете от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г., уреждащи срока до 31 октомври на предходната година за подаване на декларация по чл.71, т.2 и т.3, не е предвидено, че същите следва да се прилагат от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
С последното изменение на ЗМДТ ( ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.) общините не могат да събират такси за ползване на детски градини и ясли, а единствено за ползване на детски кухни финансирани от общинския бюджет. Това нормативно правило следва да бъде заложено и в местната наредба.
С цел отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, и с цел уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г., съобразен с изискванията на Закона за местните данъци и такси, а именно :

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна има несъответствия със Закона за местните данъци и такси, а именно: липсва текст, че Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси, липсва ред относно определяне на ТБО според количеството битови отпадъци за физическите лица, не е разписан ред, регламентиращ начина по който, Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги по чл. 62 от същия закон, срока в който се прави уведомяването, както и текст определящ сроковете за плащане и не е разписано, че срока за подаване на декларация по чл.71, т.2 и т.3 от ЗМДТ до 31 октомври на предходната година се прилага от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., не са отменени текстовете, за събиране на такси за ползване на общински детски градини и ясли.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

Целта на изменението е отстраняване на противоречията на местната наредба с нормативен акт от по-висока степен, а именно осигуряване на съответствие с текстовете на Закона за местните данъци и такси и уреждане на обществени отношения с местно значение от компетенциите на общински съвет предоставени по силата на същия закон.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна:
Очакваните резултати след изменението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла:
- Създаване на текст, съгласно който Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси;
- Разписване на ред относно определяне на ТБО според количеството битови отпадъци за физическите лица.
- Разписване на ред, регламентиращ начина по който, Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги по чл. 62 от същия закон, срока в който се прави уведомяването, както и текст определящ сроковете за плащане
- Разписване на текст, че срока за подаване на декларация по чл.71, т.2 и т.3 от ЗМДТ до 31 октомври на предходната година се прилага от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
- Отмяна на текстовете за събиране на такси за ползване на общински детски градини и ясли.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна:

чл.10, ал.6 се изменя по следния начин:
(6) (изм. с решение № ………./………...2023г. ) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
в чл.10 се създава нова алинея 7, която е старата алинея 6 със следния текст:

(7) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 – 5 от Закона за местните данъци и такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред
чл.17, ал.5 се изменя по следния начин:

(5) (изм. с решение № ………./………...2023г. ) За застроени и незастроени нежилищни имоти на физически и юридически лица, разположени в землището на гр. Бяла, но находящи се извън строителните граници и включени в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, таксата за битови отпадъци по чл. 66, ал. 1, точки 2 и 3 от ЗМДТ се определя за количество и обем отпадъци на база стандартен съд, в размер определен съгласно решение на Общински съвет – Бяла.


в чл.17 се създава нова алинея 7 със следния текст:

(7) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Срока за подаване на декларация по ал. 4 и ал. 6, се прилага от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като до влизането му в сила декларациите се подават до 30.11. на предходната календарна година.

в чл.19 се създава нова алинея 10 със следния текст:

(10) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Срока за подаване на декларация по ал. 2 и ал.9, се прилага от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като до влизането му в сила декларациите се подават до края на предходната календарна година.

в чл.20 се създават две алинеи 1 и 2 със следния текст:

(1) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Общинска администрация - Бяла в срок до 01.03 на следващата година, уведомява данъчно задължените лица за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги, както и за сроковете за плащане, чрез избран пощенски оператор
(2) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Таксата за битови отпадъци се заплаща на вноските и в сроковете за заплащане на данък върху недвижимите имоти. На предплатилите в срока по чл. 28, ал. 2 от ЗМДТ от дължимата такса за цялата година, се прави отстъпка от 5 на 100.

НАИМЕНОВАНИЕТО НА РАЗДЕЛ III СЕ ИЗМЕНЯ НА

Такси за детски кухни, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
(изм. с решение № ………./………...2023г. )


в чл.25, ал.1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят:

Чл. 25. (1) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(2) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(3) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(4) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(5) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(6) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(7) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(8) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(9) (отменена с решение № ………./………...2023г. )

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:
чл.10, ал.6 се изменя по следния начин:
(6) (изм. с решение № ………./………...2023г. ) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
в чл.10 се създава нова алинея 7, която е старата алинея 6 със следния текст:

(7) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 – 5 от Закона за местните данъци и такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред
чл.17, ал.5 се изменя по следния начин:

(5) (изм. с решение № ………./………...2023г. ) За застроени и незастроени нежилищни имоти на физически и юридически лица, разположени в землището на гр. Бяла, но находящи се извън строителните граници и включени в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, таксата за битови отпадъци по чл. 66, ал. 1, точки 2 и 3 от ЗМДТ се определя за количество и обем отпадъци на база стандартен съд, в размер определен съгласно решение на Общински съвет – Бяла.


в чл.17 се създава нова алинея 7 със следния текст:

(7) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Срока за подаване на декларациите по ал. 4 и ал. 6, се прилага от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като до влизането му в сила декларациите се подават до 30.11. на предходната календарна година.

в чл.19 се създава нова алинея 10 със следния текст:

(10) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Срока за подаване на декларация по ал. 2 и ал.9, се прилага от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като до влизането му в сила декларациите се подават до края на предходната календарна година.

в чл.20 се създават две алинеи 1 и 2 със следния текст:

(1) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Общинска администрация - Бяла в срок до 01.03 на следващата година, уведомява данъчно задължените лица за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги, както и за сроковете за плащане, чрез избран пощенски оператор
(2) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Таксата за битови отпадъци се заплаща на вноските и в сроковете за заплащане на данък върху недвижимите имоти. На предплатилите в срока по чл. 28, ал. 2 от ЗМДТ от дължимата такса за цялата година, се прави отстъпка от 5 на 100.

НАИМЕНОВАНИЕТО НА РАЗДЕЛ III СЕ ИЗМЕНЯ НА

Такси за детски кухни, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
(изм. с решение № ………./………...2023г. )


в чл.25, ал.1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят:

Чл. 25. (1) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(2) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(3) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(4) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(5) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(6) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(7) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(8) (отменена с решение № ………./………...2023г. )
(9) (отменена с решение № ………./………...2023г. )КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация