#   Обяви
23.01.2023 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, относно създаване на текст уреждащ реда за предоставяне на услуги по транспортиране и съхранение на строителни отпадъци до общинска площадка
ОТНОСНО : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На територията на Община Бяла съществува депо за битови отпадъци (сметище), на което е наложена принудителна административна мярка за преустановяване експлоатацията му от 09.10.2015г. с Заповед №РД-156 на Директора на РИОСВ – Бургас. Площадката на депото е разположена на площ от 13544 кв.м. и обхваща следния имот: Поземлен имот с идентификатор №07598.82.13 по КККР на Община Бяла, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – Депо за битови отпадъци (сметище). Към настоящия момент е извършена техническа рекултивация на сметището по Проект № BG16M1OP002-2.010-0031, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с цел да се преустанови неблагоприятното въздействие, върху околната среда, на натрупаните отпадъци, осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района.
Поради закриването и рекултивацията на съществуващото депо за битови отпадъци в гр. Бяла, област Варна, възникна спешна нужда от изграждане на площадки за съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци находяща се в УПИ IХ-182016, кв. 365 по плана ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна. След проведена процедура по реда на ЗОП, бе избран изпълнител за изграждане на площадките. Същите към настоящия момент са изградени.
За подпомагане на дейностите по транспортиране и съхранение на строителни отпадъци до площадките, Община Бяла закупи ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ВОЛВО FM 7 и мултилифт към него.
За да се стартира предоставянето на услугите по транспортиране и съхранение на строителни отпадъци до площадката находяща се в гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ УПИ IХ-182016, кв. 365 е необходимо да се извърши изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г., като в същата се предвиди ред за предоставянето на гореописаните услуги и цена за това. В тази връзка е постъпила доклад от Ръководителя на звено БКС с изготвена калкулация и проект на цена за услугите. Предвид, горното с цел предвиждане на ред и цена за извозване и приемане на строителен и едрогабаритен отпадък на общинската площадка, предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г., съобразен с изискванията на Закона за местните данъци и такси, а именно:

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

Със Заповед №РД-156 на Директора на РИОСВ – Бургас е наложена принудителна административна мярка за преустановяване експлоатацията на съществуващото депо за битови отпадъци (сметище) на територията на Община Бяла от 09.10.2015г. Към настоящия момент е извършена техническа рекултивация на сметището по Проект № BG16M1OP002-2.010-0031, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. След гореописаната дата е абсолютно забранено да се изхвърлят отпадъци там. Това от своя страна създава неудобство за гражданите и инвеститорите в общината, поради което са предприети мерки за създаване на алтернатива за извозване и приемане на строителен и едрогабаритен отпадък на общинската площадка находяща се в УПИ IХ-182016, кв. 365 по плана ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна.
В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна липсва ред за предоставяне на гореописаните услуги и цена за това.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна.

Целта на изменението е в местната наредба да се разпише ред за предоставяне на услуги по транспортиране и съхранение на строителни отпадъци до общинска площадка находяща се в гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ УПИ IХ-182016, кв. 365 и да се определи цена за това.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна:
Очакваните резултати след изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна са стартиране на дейности по предоставянето на услугите по транспортиране и съхранение на строителни отпадъци до общинска площадка находяща се в гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ УПИ IХ-182016, кв. 365, с което ще се отстрани създаденото неудобство за гражданите и инвеститорите в общината след забраната за ползване на общинското сметище наложена със Заповед №РД-156 на Директора на РИОСВ – Бургас.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна:

Създава се нов член 51 а, а именно:

Чл. 51 а. (нов приет с решение № ………./………...2023г. ) Цени за услуги, свързани със строителни и едрогабаритни отпадъци.
(1) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Заплащат се цени за услуги, свързани със извозване и приемане на строителни и едрогабаритни отпадъци на общинска площадка в землището на в гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ УПИ IХ-182016, кв. 365.
(2) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) На предаване в площадката подлежат строителни и едрогабаритни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи, премахване на стари сгради и обекти.
(3) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Физическите и юридическите лица могат транспортират и предават за своя сметка излишните строителни и едрогабаритни отпадъци до общинската площадка в землището на гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ , или да заявят използването на общински контейнер, като затова заплащат цени, както следва:
• Цена за приемане и сепариране на строителен и едрогабаритен отпадък на общинската площадка - 15 лева с ДДС за един тон.
• Предоставяне на общински контейнер от 6 до 8 куб. м. за строителен и едрогабаритен отпадък - 75 лева с ДДС. В цената са калкулирани разходи за предоставяне на контейнер и извозване и сепариране на отпадъка в общинската площадка.
• Цените за услугите се заплащат на място в КПП на общинската площадка за управление на строителни отпадъци в землището на гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“.

(4) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Физически лица, с постоянен адрес в Община Бяла, предаващи до 3 тона отпадъци в общинската площадка, не заплащат цена за услугата.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

Създава се нов член 51 а, а именно:

Чл. 51 а. (нов приет с решение № ………./………...2023г. ) Цени за услуги, свързани със строителни и едрогабаритни отпадъци.
(1) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Заплащат се цени за услуги, свързани със извозване и приемане на строителни и едрогабаритни отпадъци на общинска площадка в землището на в гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ УПИ IХ-182016, кв. 365.
(2) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) На предаване в площадката подлежат строителни и едрогабаритни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи, премахване на стари сгради и обекти.
(3) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Физическите и юридическите лица могат транспортират и предават за своя сметка излишните строителни и едрогабаритни отпадъци до общинската площадка в землището на гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“ , или да заявят използването на общински контейнер, като затова заплащат цени, както следва:
• Цена за приемане и сепариране на строителен и едрогабаритен отпадък на общинската площадка - 15 лева с ДДС за един тон.
• Предоставяне на общински контейнер от 6 до 8 куб. м. за строителен и едрогабаритен отпадък - 75 лева с ДДС. В цената са калкулирани разходи за предоставяне на контейнер и извозване и сепариране на отпадъка в общинската площадка.
• Цените за услугите се заплащат на място в КПП на общинската площадка за управление на строителни отпадъци в землището на гр. Бяла, ЗВКО „Стоян Куру“.
(4) (нова приета с решение № ………./………...2023г. ) Физически лица, с постоянен адрес в Община Бяла, предаващи до 3 тона отпадъци в общинската площадка, не заплащат цена за услугата.

Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация