#   Обяви
01.02.2023 провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 250.00 кв. м., находящо се в сграда с идентификатор 07598.305.1042.7, цялата със застоена площ от 1 084 кв. м., разположена в ПИ 07598.305.1042 по КККР на гр. Бяла, област Варна, с площ от 12 148 кв. м., публична общинска собственост, съгласно АОС № 1706/ 24.02.2022 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 65/ 01. 02. 2023 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 55 – 446/ 09. 01. 2023 г. на ОбС - гр. Бяла,ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 250.00 кв. м, представляващи част от сграда с идентификатор 07598.305.1042.7, цялата със застроена площ от 1 084 кв. м, на един етаж, разположена в ПИ № 07598.305.1042, по КККР на гр. Бяла, област Варна, с площ от 12 148 кв. м, одобрени със Заповед № РД 18-47/ 18. 08. 2006 г. на ИД на АК, публична общинска собственост, съгласно АОС № 1706/ 24. 02. 2022 г., вписан в книгите за вписванията на 04. 03. 2022 г., том XV, № 71, вх. регистър 5992, дело 3252, за срок от 5 /пет/ години, при стартовата месечна наемна цена определена, съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в размер общо на 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева с ДДС.
Търга да се проведе на 21. 02. 2023 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 20. 02. 2023 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 20. 02. 2023 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева с ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във вестник
"Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 20. 02. 2023 г.

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация