#   Обяви
25.04.2023 Проект за изменение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. на Общински съвет – Бяла, последно изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г.
ОТНОСНО : Проект за изменение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. на Общински съвет – Бяла, последно изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. на Общински съвет - Бяла бе приета Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна. С наредбата се предвиди ред за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Бяла и се уреди режима на движение и паркиране по улици, пътища или участъци от тях и площади – публична общинска собственост, съгласно Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане.
Съгласно ал.2 от параграф първи от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ и Раздел IV. „Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство за задържане /скоба/“ от Наредбата влизат в сила от 01.01.2021г. Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., на територията на Република България и въведените временни противоепидемични мерки за превенция, ограничаване и недопускане на разпространението на заболяването COVID-19, което намали приходите на Община Бяла, с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г. на Общински съвет – Бяла, бе отложено влизането в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата влиза в сила за 01.01.2022г. С цитираното решение бяха приети цени за паркиране / ползване на паркоместа обособени по улици и паркинги публична общинска собственост, до влизането в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата.
Поради усложнената икономическа конюнктура през 2022 г., постоянно покачващите се цени на ток, горива, строителните материали, в резултат - константно покачващата се инфлация, както и поради непредвидената международна обстановка – продължаващите повече от месец военни действия между Украйна и Русия, които от своя страна косвено водят до криза в производството и доставката на стоки и суровини, пряко свързани със строителството и събирането на местни данъци и такси, и поради факта, че Община Бяла не разполага с необходимия финансов ресурс за привеждане в действие на разпоредбите на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “, с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г. на Общински съвет – Бяла, бе отложено влизането ва Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата за 01.01.2023г., като до тогава бе приета цена за паркиране / ползване на паркинги публична общинска собственост и паркоместа обособени по съответните улици. Освен това, с цитираното решение бяха допълнени някой от текстовете на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, с цел отстраняване на констатирани пропуски при прилагането на временно приетия режим за паркиране / ползване на паркоместа обособени по улици и паркинги публична общинска собственост.
Към момента ситуацията остава непроменена и Община Бяла не разполага с необходимия финансов ресурс за привеждане в действие на разпоредбите на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. на Общински съвет – Бяла, последно изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г.

Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за изменение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, относно промяна на началната дата на влизане в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ за 01.01.2025г. и запазване на досегашния алтернативен начин на събиране на цена за паркиране / ползване на паркоместа, обособени по улици и паркинги публична общинска собственост.

1. Причини, налагащи приемането на проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.

Поради усложнената икономическа конюнктура, константно покачващата се инфлация, непредвидената международна обстановка – продължаващите повече от година военни действия между Украйна и Русия, и поради намалените приходи Община Бяла не е в състояние и не може да приведе в действие разпоредбите на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, които изискват наличието на значителен финансов ресурс.

2. Цели, които се поставят с проекта за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна.

С проекта за изменение и допълнение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, се предвижда отлагане на влизането в сила на контролираното платено паркиране в периода 01.05 – 01.10. до 2025 година, както се запазва досегашния алтернативен начин на събиране на цена за паркиране / ползване на паркоместа, обособени по улици и паркинги публична общинска собственост.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на проекта за изменение на наредбата.

За прилагането на наредбата няма да са необходими средства от бюджета на Община Бяла.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна:

Частичен контрол и превенция на безразборното паркиране, задоволяване на потребностите на собствениците на търговски обекти и заведения на гражданите, както и постъпване на приходи в бюджета на Община Бяла, които да бъдат изразходвани за подобряване на инфраструктурата.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.

Проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата текстовете на § 3 се изменят, както следва:
§ 3. /1/ (нов приет с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г., изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г., изм. с решение № ………./………...2023г.) Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата влиза в сила от 01.01.2025г.
/2/ (нов приет с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г.,) До влизането в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата, на обособени по улици и паркинги публична общинска собственост паркоместа се събира цена за паркиране / ползване, както следва:
т.1 Абонамент на паркомясто по улична мрежа
т.1.1. () За собственици на търговски обекти и заведения - 30,00 лева на месец или 300,00 лева на година. Ограничения в абонамента до две паркоместа.
т.1.2. (изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) За собственици на жилищни имоти - 15,00 лева на месец или 150,00 лева на година. Ограничения в абонамента до едно паркомясто.
т.2 За ползване на паркомясто в общински паркинг пред комплекс „Силвър Бийч “ и на улица " Цар Ивайло " се заплащат следните цени:
2.1. (изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) Абонамент на паркомясто за автомобили на собственици на търговски обекти, заведения и жилищни имоти, до запълване на 25 % от капацитета общински паркинг, по утвърдена схема ситуация от Кмета на Община Бяла – 25,00 лева на месец;
2.2. За престой на автомобили:
а. за престой до 4 часа – по 1,00 лев на час;
б. престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие.
2.3. За престой на автобуси:
а. за престой до 4 часа – 3,00 лв. на час;
б. за престой над 4 часа до 24 часа – 15,00 лв. на денонощие
в. за месечен абонамент – 100,00 лв.
т. 3.1 ( нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) На собственик/ ползвател на ППС, което е паркирано в нарушение на т.1 и т.2 от § 3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата Наредба, се съставя АУАН
т.3.2 (нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г) Актовете за установяване на нарушенията по т.1 и т.2 от § 3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата Наредба се съставят от:
- кмета на община Бяла и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица;
- длъжностни лица от ОД МВР – Варна .
т.3.3 ( нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) Наказателните постановления се издават от кмета на община Бяла или от определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица. На нарушителите се налага глоба от 20 до 50 лева
т. 3.3 ( нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г) ППС, което е паркирано в нарушение на т.1 и т.2 от § 3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата Наредба, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство за принудително задържане ("скоба").


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата текстовете на § 3 се изменят, както следва:
§ 3. /1/ (нов приет с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г., изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г., изм. с решение № ………./………...2023г.) Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата влиза в сила от 01.01.2025г.
/2/ (нов приет с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г.,) До влизането в сила на Раздел III.2. „ Режим на платено паркиране “ от Наредбата, на обособени по улици и паркинги публична общинска собственост паркоместа се събира цена за паркиране / ползване, както следва:
т.1 Абонамент на паркомясто по улична мрежа
т.1.1. () За собственици на търговски обекти и заведения - 30,00 лева на месец или 300,00 лева на година. Ограничения в абонамента до две паркоместа.
т.1.2. (изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) За собственици на жилищни имоти - 15,00 лева на месец или 150,00 лева на година. Ограничения в абонамента до едно паркомясто.
т.2 За ползване на паркомясто в общински паркинг пред комплекс „Силвър Бийч “ и на улица " Цар Ивайло " се заплащат следните цени:
2.1. (изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) Абонамент на паркомясто за автомобили на собственици на търговски обекти, заведения и жилищни имоти, до запълване на 25 % от капацитета общински паркинг, по утвърдена схема ситуация от Кмета на Община Бяла – 25,00 лева на месец;
2.2. За престой на автомобили:
а. за престой до 4 часа – по 1,00 лев на час;
б. престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие.
2.3. За престой на автобуси:
а. за престой до 4 часа – 3,00 лв. на час;
б. за престой над 4 часа до 24 часа – 15,00 лв. на денонощие
в. за месечен абонамент – 100,00 лв.
т. 3.1 ( нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) На собственик/ ползвател на ППС, което е паркирано в нарушение на т.1 и т.2 от § 3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата Наредба, се съставя АУАН
т.3.2 (нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г) Актовете за установяване на нарушенията по т.1 и т.2 от § 3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата Наредба се съставят от:
- кмета на община Бяла и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица;
- длъжностни лица от ОД МВР – Варна .
т.3.3 ( нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г ) Наказателните постановления се издават от кмета на община Бяла или от определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица. На нарушителите се налага глоба от 20 до 50 лева
т. 3.3 ( нов приет с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г) ППС, което е паркирано в нарушение на т.1 и т.2 от § 3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата Наредба, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство за принудително задържане ("скоба").
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация