#   Обяви
02.05.2023 Проект на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна
ОТНОСНО : Проект на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]

ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.
Към настоящия момент не е приета местна наредба от Общински съвет – Бяла, която да уреди реда и таксата предвидени в ЗОЗЗ.
Предвид изложеното, с настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна.

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна.

В обнародвания в бр.39 на „Държавен вестник“ от 20.05.2011г. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи(ЗОЗЗ), основно се изменя и допълва правната уредба, регламентираща промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. Промените обхващат и чл.30 от ЗОЗЗ, в който е създадена нова ал.2. С тази норма е предоставено правомощие на Общинския съвет да определи местна такса, която ще се заплаща при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително и за случаите, в които са налице хипотезите на чл.29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ.
Размерът на таксата не може да бъде строго фиксиран. При нейното определяне следва да се има предвид бонитетната категория на земята, размера и местонахождението й, вида на обекта и възможностите за напояване, както и съблюдаване на принципите, визирани в чл.8 от ЗМДТ.
Поради гореизложеното е целесъобразно размерът на местната такса, която да се заплаща за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително и за случаите, в които са налице хипотезите на чл.29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ, да се определя по формула с включване на горните показатели.
Предложената в проекта за приемане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна, формула е заимствана от „Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи“, одобрена с ПМС №112 от 31.05.2002г., обн. ДВ, бр.56, от 07.06.2002г.
Предвид гореизложеното е необходимо приемане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна, с която да се регламентира начинът за определяне и размерът на местната такса, която ще се заплаща при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 от ЗОЗЗ.

2. Цели, които се поставят с проекта за Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна.

Приемането на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с разпоредбата на чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ. С приемането й от Общински съвет - Бяла, се създава нормативно основание за изчисляване таксата, която се дължи при промяна предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на проекта за изменение на наредбата.

За прилагането на наредбата няма да са необходими средства от бюджета на Община Бяла.
4. Очаквани резултати от Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна:

Прилагането на предлагания проект за Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна цели постигането на съгласуваност между подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет – Бяла с действащите законови разпоредби.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлагания проект за Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8 от Закона за местните данъци и такси, чл. 30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и чл.76, ал.3 от АПК, предлагам следния проект за решение на Общински съвет – Бяла, за приемане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.8 от Закона за местните данъци и такси и чл. 30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна, съгласно приложения проект.

Приложение: Проект на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област ВарнаКМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация