#   Обяви
29.08.2023 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се на първия етаж, дясна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1, със застроена площ от 421 кв. м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8, с предназначение здравно заведение
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 631/ 29. 08. 2023 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 62 – 513/ 21. 08. 2023 г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения площ от 16,01 кв. м /за АГ кабинет/, с площ от 15,98 кв. м /за манипулационна/, с площ от 14,85 кв. м /за кабинет/ и с площ от 15,98 кв. м /за детска консултация/, находящи се на първия етаж, дясна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1, със застроена площ от 421 кв. м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8, с предназначение здравно заведение публична общинска собственост по АОС № 934 от 24. 06. 2011 г., вписан в книгите за вписванията на 28. 06. 2011 г., том ХL, № 139, вх. регистър 14084, дело 8588, за срок от 5 /пет/ години и предназначение за лекарски кабинети, при стартовата месечна наемна цена определена, съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в размер общо на 50.88 лева без ДДС или сумата общо от 61.06 лева с ДДС /шестдесет и един лева и шест стотинки/ лева.
Търгът да се проведе на 11. 09. 2023 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 08. 09. 2023 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 08. 09. 2023 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к. "Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 08. 09. 2023 г.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация