#   Обяви
15.11.2023 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 762/ 15. 11. 2023 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 65 – 530/ 19. 10. 2023 г. на ОбС - гр. Бяла, ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 32/ 14. 05. 2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 451 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояванe, при граници: ПИ № 16078.501.284, ПИ № 16078.501.281, ПИ № 16078.501.314 и ПИ № 16078.501.286 по АчОС № 1370 от 16. 08. 2016 г., вписан в книгите за вписванията на 19. 08. 2016 г., том LIV, Акт № 74, вх. регистър 20620, дело 11415, при начална тръжна цена 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС или 21 600.00 /двадесет и една хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 04. 12. 2023 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 30. 11. 2023 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 30. 11. 2023 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 200.00 /двеста/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 30. 11. 2023 г.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация