#   Обяви
29.01.2024 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 10 кв. м, за банков офис находящо се на първия етаж на сграда частна – общинска собственост по АОС № 1348 от 23. 11. 2015 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 40/ 29. 01. 2024 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 5 – 36/ 11. 01. 2024 г. на ОбС - гр. Бяла, ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 10 кв. м, за банков офис находящо се на първия етаж на сграда частна – общинска собственост по АОС № 1348 от 23. 11. 2015 г., вписан в книгите за вписванията на 25. 11. 2015 г., том LХХХ, № 43, вх. регистър 27597, дело 15242 с идентификатор 07598.303.1001.1 със застроена площ от 551 кв. м, брои етажи: два, разположена в ПИ 07598.303.1001 по Кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна одобрена с Заповед № РД 18-47/ 18. 08. 2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-127/ 11. 02. 2010 г. на Началника на СГКК - Варна, с площ от 9 058 кв. м, административен адрес: гр. Бяла, ул. Андрей Премянов № 14, площад Европа, за срок от 5 /пет/ години при стартовата месечна наемна цена определена, съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в размер на 36.00 лева без ДДС или сумата от 43.20 лева с ДДС /четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ лева.
Търгът да се проведе на 20. 02. 2024 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 19. 02. 2024 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 08. 09. 2023 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к. "Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 19. 02. 2024 г.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация