#   Обяви
20.02.2024 Набиране на кандидати за приемни семейства съвместно с Агенция за социално подпомагане по проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ Компонент 1
Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете, която включва дейности по набиране, оценяване и утвърждаване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
• Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца.
• Да притежават минимум образователен ценз – основно образование
• Да не са осъждани с влязла в сила присъда, или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило.
• Да не са поставени под запрещение.
• Да не са с ограничени или отнети родетелски права.
• Да могат да осигурят подходящи материални условия за отглеждането и възпитанието на дете;
• Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;
• Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето.
• Каква е нагласата на останалите членове на семейството за приемна грижа / разширено семейство /;
• Да бъде готов да си партнира със социалния работник от ОЕПГ , ОДЗ , други институции в процеса на оценяване , така и след настаняването на детето.
• Лицето, което желае да стане приемен родител, подава „Заявление за полагане на приемна грижа по образец до доставчика – Община Варна. Заявлението се адресира до Кмета на Община Варна. Документите се подават в информационния център или деловодството на общината.
• Когато кандидата е от друго населено място, на територията на област Варна , лицето подава заявление до Кмета на съответната община по местоживеене. Необходимо условие е, общината да бъде партньор по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ Компонент 1.

Приемният родител трябва да знае:
• На първо място : да е наясно със себе си и с това, какво представлява приемната грижа;
• Да е сигурен в решението си;
• Да има любов, търпение и толерантност към детето, за което е отделил време и място в живота си;
• Да осъзнава границата на собствените си възможности
• Кандидатите на професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдена програма от министъра на МТСП и допълнителна квалификация; Периодът за утвърждаване на кандидат приемен родител включва: Обучение, проучване и оценката на кандидатите за приемно семейство в рамките от 4 до 6 календарни месеца, с начало - датата на подаденото заявление по местоживеене.
• Постоянна подкрепа и информация от ОЕПГ;
• Месечно финансово възнаграждение
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация