#   Обяви
19.04.2024 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 16,00 кв.м, находящо се на втория етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта на гр.Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 – 244/ 19.04.2024 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 8 – 56/ 28.03.2024 г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 16,00 кв.м, находящо се на втория етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта на гр.Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8, публична общинска собственост по АОС № 934 от 24.06.2011 г., вписан в книгите за вписванията на 28.06. 2011 г., том ХL, № 139, вх.рег.№ 14084, дело 8588, за срок от 5 /пет/ години, при стартова месечна наемна цена определена, съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в размер на 57,60 (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС или сумата от 69,12 (шестдесет и девет лева и дванадесет стотинки) лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 09.05.2024 г. от 13.00 часа в заседателната зала на
Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа до 08.05.2024 г. от служител на Дирекция РРАБОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 08.05.2024 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к "Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 08.05.2024 г.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация