преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 12°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
10.06.2011 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
На основание Заповед РД 07 00 299 / 03.06.2011г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 78 - 599 от 05.05.2011г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 918 от 05.04.2011 г., вписан в книгите за вписвания на 06.04.2011 г., том ХIХ, № 144, вх.Регистър 6649, дело 4027, представляващ ПИ № 07598.305.56 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена с заповед № КД – 14 – 03 – 77 / 18.01.2007г. с площ от 813 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /10 м. /, находящ се в гр.Бяла, област Варна, ”Лагерите” при граници:,ПИ № 07598.305.55,ПИ № 07598.305.42,ПИ № 07598.305.41, ПИ № 07598.305.32, ПИ № 07598.305.54 и ПИ № 07598.305.53 при начална тръжна цена 95 600.00 /деведесет и пет хиляди и шестстотин /лева с включено ДДС.
Търгът да се проведе на 08.07.2011 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена или сумата от 9 560 / девет хиляди петстотин и шестдесет / лева с включено ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 07.07.2011 год. от гл.специалист “УТОС” при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00ч. на 07.07.2011 г. от офис N 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 250.00 / двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая N2, считано от деня на публикацията във в-к."Труд".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 07.07.2011 г..

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация