избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
10.06.2011 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
На основание Заповед РД 07 00 307 / 10.06.2011г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 79 - 605 от 25.05.2011г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 923/25.05.2011г., вписан в книгите за вписванията на 25.05.2011г., том ХХХ, № 37, вх. Регистър 10518, дело 6324 представляващ: едноетажна сграда за търговия с идентификатор № 07598.302.719.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Варна с площ от 103 кв.м., разположена в ПИ № 07598.302.719 находящ се в гр.Бяла, Област Варна, за срок от 5 /пет/ години, при стартовата месечна наемна цена определена съгласно чл.3 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 602.55 /шестстотин и два лева и петдесет и пет стотинки /лева с ДДС.


Търгът да се проведе на 22.06.2011 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10% от годишната наемна цена или сумата от 723.06 / седемстотин двадесет и три лева и шест стотинки / лева с включено ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 21.06.2011 год. от гл.специалист “УТОС” при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 21.06.2011 г. от офис N 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 50.00 / петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая N2, считано от деня на публикацията във в-к."Труд"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 21.06.2011 г..

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация