избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
07.11.2012 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
На основание Заповед № РД 07 00 683 / 05.11.2012г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 22 – 134 / 19.10.2012г. на ОбС гр. Бяла


ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1150 от 15.06.2012 г., вписан в книгите за вписвания на 22.06.2012 г., том ХХХІІІ, № 18, вх.регистър 12 947, дело 6833/2012, представляващ УПИ ІІ – 54 в кв.13 по кадастралният и регулационен план на с.Самотино, Община Бяла, Област Варна одобрен със Заповед № 60 / 10.05.1993 г. на кмета на Община Бяла, Област Варна, с площ от 1 832 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до7 м /, при граници: улица, УПИ ІІІ – 55, УПИ ХV-53 и УПИ І – 53, ведно с разположената в него масивна едноетажна сграда №1 със застроена площ от 150 кв.м , при начална тръжна цена 67 380 /шестдесет и седем хиляди триста и осемдесет /лева без ДДС или сумата от 80 856 /осемдесет хиляди осемстотин петдесет и шест/ лева с включен ДДС.
Търгът да се проведе на 05.12.2012г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размерът на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 8 085.60 /осем хиляди и осемдесет и пет лв. и 60 ст. /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна, банка ДСК - гр.Бяла, BIC - STSABGSF, IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ внесения депозит.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 04.12.2012г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодството на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 04.12.2012г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация