Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 14°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
06.02.2013 Размер на туристическия данък за 2013 г. за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Бяла, Област Варна
На основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 , ал.1,т.7 от ЗМДТ, чл. 61 р ,
ал.5 и чл.61 с от ЗМДТ , чл. 49 от Закона за туризма и решение на ОбС –Бяла № 5 -23 от 15.12.2011 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Размера на туристическия данък за 2013 г. за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Бяла ,Област Варна , както следва:

категория 1 звезда - 0,20 лв за нощувка
категория 2 звезди - 0,30 лв за нощувка
категория 3 звезди - 0,80 лв за нощувка
категория 4 звезди - 0,90 лв. за нощувка
категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка

2. С туристически данък се облагат нощувките.
2.1. Данъчно задължени лица са лицата,предлагащи нощувки.
2.2. Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година, съгласно чл. 61 р, ал. 5 от ЗМДТ.
2.3. Дължимият туристически данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца , следващ месеца,през пойто са предоставени нощувките.Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка , приет с решение на ОбС –Бяла.

Туристическия данък се внася в касата на ОбА, или по банков път:
Банка ДСК ЕАД – Бяла , Област Варна
IBAN – BG89STSA93008400275700
BIG – STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ 442800

Лицата извършващи хотелиерство са длъжни да водят заверен в общината регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста ,съгласно чл.49, ал.1 от Закона за туризма .
За първоначална заверка при отпочване на хотелиерска дейност,регистрите се предоставят прошнуровани и прономеровани в Общинския туристически информационен център и се заверяват от оправомощено от Кмета на Община Бяла длъжностно лице.

3.1. Ежемесечната заверка на хотелските регистри се извършва от оправомощено от Кмета на Община Бяла длъжностно лице ,след предоставяне на информация за реализирани нощувки, съгласно чл. 49,ал.3 от ЗТ . ( Приложение №1 )

Заповед РД 0700-57/06.02.13 г.

Приложение №1

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация