преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 14°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
01.07.2014 Проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна
ОТНОСНО : Проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На територията на община Бяла към настоящия момент се прилага Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на община Бяла, област Варна , приета с Решение № 57-838/07.06.2007 г. на ОбС – Бяла. След последните изменения в нормативните актове от по-висок ранг се налага предприемане на действия за синхронизиране на Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на община Бяла, област Варна, с тези на действащото в Република България законодателство.
Във връзка с горното и с цел постигане на ефективно прилагане на такъв нормативен документ, както и поради актуалните задължения в областта на разделното събиране на отпадъци, които възникват в резултат на приемането на новия Закон за управление на отпадъците, обнародван в Държавен вестник бр.53 от 13 юли 2012 г., се налага приемане на нова Наредба за управление на отпадъците.
Законът поставя нови предизвикателства пред общинските администрации, като въвежда редица задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапното постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Отговорността за постигането на целите, законодателят вменява на кметовете на общините. За тази цел, всяка общинска администрация следва да извърши основен преглед на съществуващите системи за събиране на битовите отпадъци, както и на техническата инфраструктура за рециклирането и оползотворяването им и да избере най-подходящата, отразяваща спецификата на съответната община/регион при възможно най-ниски разходи за населението.
Както и досега, съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите отпадъци най-малко за: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.

Едно от най-важните нови задължения е постигането на цели за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци най-малко за хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, а определените в закона поетапни цели са както следва:
• до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;
• до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;
• до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.

Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, освен задължението да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, следва да ги предават на лица, притежаващи съответния разрешителен документ и/или с организация по оползотворяване. Условията и реда за събирането и предаването им за оползотворяване следва да бъде уреден в Наредба от местно ниво.
В общинските наредби, с които се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината трябва да бъдат включени и допълнителни мерки по отношение управлението на останалите биоотпадъци, генерирани от домакинствата (напр. домашно компостиране, разделно събиране), търговските обекти и заведения за обществено хранене. Следва да започне осигуряването на системи за разделно събиране на биоотпадъците на територията на община Бяла.
Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради трябва да се отделят от общия поток отпадъци и да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
Най-късно до 31 декември 2020 г. трябва да се ограничи количеството на депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране (чл.10, ал. 4 от ЗУО). Кметът на общината отговаря и за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община (чл.19, ал.3, т.5 от ЗУО).
Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на изброените видове отпадъците се определят с Наредба на общинския съвет, съгласно чл. 22 от ЗУО, която следва да бъде съобразена с новите разпоредби на закона.

Целите на Наредбата са да урежда обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Бяла, както и предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Тя регламентира задълженията на физическите и юридически лица, относно дейности, свързани с управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата.
Всички посочени до тук нови задължения, съгласно ЗУО, както и новите изисквания към системите за разделно събиране в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и други подзаконови нормативни актове, налагат необходимостта от своевременно приемане на новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла.
Процесът на трансформация на управлението на отпадъците, постигане на поставените цели и задължения по рециклиране и оползотворяване, и осигуряване на съвременни практики изисква да се приеме тази Наредба, съобразена с динамично променящата се законодателна рамка и съответстваща на изискванията на нормативните актове.
Съгласно ЗУО, приетите от общинските съвети Наредби в съответствие с отменения ЗУО (по чл. 19 ) запазват своето действие до приемане на новите Наредби, но не по-късно от 13 юли 2014 г.
За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането й.
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците. Същата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл.76, ал.3 от АПК , предлагам следния проект за решение за приемане на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Бяла реши:


ПРИЕМА така предложения проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна


С уважение :
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА:
/ АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ /
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация