Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 24°  /  мин. C° 13°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
06.10.2014 Заповед № РД 07 00 - 507/03.10.2014 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


З А П О В Е Д
№ РД 07 00 – 507
гр. Бяла, 03.10.2014 г.


Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 1830 (1)/ 25.09.2014 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 1830/ 12.09.2014 г. от Коста Георгиев Стоянов-като пълномощник на Галина Здравкова Щерионова-Иванова, с адрес: гр. Аксаково, ул. „Петрича” № 8 и Мартин Здравков Щерионов, с адрес: гр. Аксаково, ул. „Петрича” № 8, с пълномощно рег. № 477 / 31.07.2014 г.


У С Т А Н О В И Х :


Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ LIII – 42 в кв. 245 по плана на зона за вилен и курортен отдих „Чайка”, гр. Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,


Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ LIII – 42 в кв. 245 по плана на зона за вилен и курортен отдих „Чайка”, гр. Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация