избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
26.02.2015 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за земеделско производство - създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 160 от 28.11.2002г. находяща се в местност „Куза“, землище на с.Горица
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 64 / 26.02.2015г. на Кмета на Община Бяла
и в изпълнение на решение № 69 – 369 / 12.02.2015г. на ОбС гр. Бяла

,
ОБЯВЯВА:
,

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за земеделско производство - създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 160 от 28.11.2002г. находяща се в местност „Куза“, землище на с.Горица, представляваща нива с площ от 11 653 кв.м. с номер 013110 по КВС, за срок от 10 /десет/ години, при стартовата годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.2 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 231.86 / двеста тридесет и един лева и осемдесет и шест стотинки/ лева с ДДС от петата до седмата година и 347.79 /триста четиридесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки /лева с ДДС за периода на плододаване .
Търгът да се проведе на 10.03.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Бяла в деня, предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 23.19 / двадесет и три лева и деветнадесет стотинки /лева с ДДС , които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна, Банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 09.03.2015 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 09.03.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 09.03.2015г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация