избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
06.03.2015 Проект за допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла
ОТНОСНО : Проект за допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 81 – 622 по протокол № 81 от 21.07.2011г.,
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

в Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 81 – 622 по протокол № 81 от 21.07.2011г., няма създадени правила за къмпингуване с кемпери, каравани и палатки на територията на Община Бяла. Този факт налага допълнението на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредба №1, за което изтъквам допълнително следните доводи :

І. Причини налагащи допълнението на Наредба №1

Към момента липсва правно регламентиране на проблема с обособяването на нерегламентирани къмпинги за летуване и нощуване с кемпери, каравани и палатки на територията на Община Бяла. Служителите от общинска администрация и съответното подразделение на МВР не притежават необходимите правомощия в тази насока, което създава предпоставки за нарушаване на обществения ред и спокойствието на жителите и гостите на общината. Допълнението ще даде контролни правомощия на органите на реда и общинска администрация относно този вид летуване на територията на Община Бяла.
ІІ. Мотиви

Община Бяла разполага със зони за отдих в които се намират естествени зелени площи незасегнати от човешка дейност. По своя характер така нареченото „ диво къмпингуване“ представлява безразборно разполагане на кемпери, каравани и палатки в зелените площи. Безразборно се генерират и изхвърлят на нерегламентирани места различни видове отпадъци, като по този начин се замърсява околната среда. Това налага да се предвиди забрана за извършване на подобен вид къмпингуване на места различни от определените, съгласно приложение №1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения с цел опазване на обществения ред, зелената система, околната среда, чистотата и безопасността на територията на Община Бяла.

ІІІ. Цели

Допълнението на Наредба №1 ще ограничи безразборното „диво къмпингуване“ на обществени места и зелени площи и ще осигури спазването на обществения ред и опазването на околната среда.

ІV. Финансов ресурс и други средства

Прилагането на допълнението на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, не е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, както и с ангажиране на допълнителен човешки ресурс извън предвиденото.

V. Очаквани резултати

Да се подобрят условията за живот, пребиваване и почивка за жителите и гостите на Община Бяла чрез опазване на обществения ред. Опазване на зелената система и да не се допуска замърсяване на околната среда.
Създаване на работещ механизъм за осъществяване на навременен контрол и справяне с възникнали конфликти между нарушители, граждани и контролни органи.

Предлаганото допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Предвид изложеното, предлагам на ОбС- Бяла следния проект за решение за допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 81 – 622 по протокол № 81 от 21.07.2011г., а именно :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.13, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 81 – 622 по протокол № 81 от 21.07.2011г., а именно:
Създава се нов чл.64а със следния текст :

ал.1 „Забранява се разполагането на кемпери, каравани и палатки, извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от приложение №1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения “
ал.2 „ При констатиране на нарушения на забраната по ал.1, на нарушителите се налага глоба в размер на :
т.1 при първо нарушение от 100 до 200 лева
т.2 при второ и всяко следващо от 300 до 500 лева “КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА :
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация