избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
02.04.2015 Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла
ОТНОСНО : Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла по чл.225а, ал.3 от ЗУТ.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

във връзка с променения модел за уреждане на административните правомощия цялостният контрол върху строежите от четвърта, пета и шеста категория вече се осъществява от общините. Контролните функции на общините по Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията в сила от 26 ноември 2012 г. се свързват с увеличаване кръга на правомощията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Основният натоварен административен орган е Кметът на общината, на който се възлагат правомощия, идентични по обем на правомощията на Началника на ДНСК София.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ), обнародван в ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., са разширени правомощията на кметовете на общините, свързани с недопускането и отстраняването на незаконно строителство. По силата на новата разпоредба на чл.225а, ал.1 от ЗУТ кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 ЗУТ, или на части от такива строежи. В заповедта за премахване задължително се определя срок за доброволно изпълнение. В случай, че същата не се изпълни доброволно в определения срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на съответния общински съвет, чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ. Въз основа на влязлата в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс. Принудителното премахване е за сметка на извършителя, възложителя, лицето упражнило строителен надзор, строителя, проектанта.
С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и необходимостта от регламентиране на процедурата по принудително изпълнение на влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи, на основание чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) предлагам на Вашето внимание Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла, заедно с мотивите за изготвянето му.
Предложената Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази материя.ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла.

Приложение :

1. Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация