избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
08.04.2015 публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 361 от 12.02.2007 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 116 / 07.04.2015г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 71 – 378 / 13.03.2015г. на ОбС гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 361 от 12.02.2007 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.5 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК , с площ от 1 464 кв.м, при граници на имота : изток – ПИ № 07598.301.10 , запад – ПИ № 07598.301.17, север – ПИ № 07598.301.11 , юг – ПИ № 07598.301.273 при начална тръжна цена 71 736.00 / седемдесет и една хиляди седемстотин тридесет и шест лева /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 28.04.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 7 173.60 / седем хиляди сто седемдесет и три лева и шестдесет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 27.04.2015 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 27.04.2015 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 27.04.2015г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация