Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 12°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
05.05.2015 Заповед № РД 07 00-182/04.05.2015 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 182

гр. Бяла, 04.05.2015 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 947 (1)/ 04.05.2015 г. и искане вх. № РД 94 00 – 947/ 29.04.2015 г. от Ангелина Кръстева Юнге, с адрес: гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” № 57, вх.6, ет.8, чрез пълномощник Здравка Щерева Кирова, пълн.рег.№ 627/ 25.09.2014 г.

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІІІ – 20 в кв. 230 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ VІІІ – 20 в кв. 230 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна при спазване изискванията на предписанията за опазване на територията на охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност „Антично селище и късноантична крепост”, утвърдени със Заповед № РД 9 Р – 0005/ 16.11.2010 г. на Министъра на културата.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация