Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 13°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
15.05.2015 Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1178 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 198/14.05.2015г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 73 – 388 / 20.04.2015г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1178 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г., том LIX, № 84, вх.Регистър 22363, дело 12280/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.7 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 2870 / 08.11.2013г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 12.48 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14 за срок от 3 години, при стартовата месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти е в размер на 84.24 / осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 03.06.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината в деня, предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 101.09 /сто и един лева и девет стотинки /лева с ДДС , които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна, Банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 02.06.2015 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 02.06.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 02.06.2015г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация