Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 22°  /  мин. C° 12°

май 2020
пвтсрчпсн
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

 

  #   Обяви
01.06.2015 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1170 от 11.03.2013 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 252 / 01.06.2015г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 73 – 381 / 17.04.2015г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА :

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1170 от 11.03.2013 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.258 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК , с площ от 893 кв.м, при граници на имота : изток – ПИ № 07598.301.11 , запад – ПИ № 07598.301.270, ПИ № 07598.301.15 , север – ПИ № 07598.301.300 , юг – ПИ № 07598.301.24 при начална тръжна цена от 52 400.00 /петдесет и две хиляди и четиристотин / лева с включен ДДС.
Търгът да се проведе на 16.06.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 5 240 /пет хиляди двеста и четиридесет /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 15.06.2015 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 15.06.2015 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 15.06.2015г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация