избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
08.09.2015 Заповед № РД 07 00-501/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 501

гр. Бяла, 08.09.2015 г.


Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 1511 (1)/ 02.09.2015 г. и искане вх. № РД 94 00 – 1511/ 30. 07.2015 г. от Велина Михова Иванова, с адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, бл.77, вх.А, ет.5, ап.19, чрез пълномощник Здравка Щерева Кирова, пълн.рег.№ 6990/ 28.07. 2015 г.


У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІІІ – 296 в кв. 39 по плана на местност „Мезарлъка”, с.Попович, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,


Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІІ – 296 в кв. 39 по плана на местност „Мезарлъка”, с.Попович, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация