избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
15.03.2016 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, АОС№ 1285 от 26.01.2015 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 96 / 14.03.2016г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 7 – 28 / 29.01.2016г. на ОбС гр. Бяла
,
ОБЯВЯВА:
,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г., вписан в книгите за вписвания на 04.02.2015г., том V, № 81, вх.регистър 2155, дело 891/2015, представляващ ПИ с идентификатор 07598.78.146 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14-03-1178 / 10.05.2011г. с площ от 3090 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , местност „Кръстопът“, при граници: ПИ № 07598.78.145, ПИ № 07598.78.140, ПИ № 07598.78.144, ПИ № 07598.78.143 и ПИ № 07598.78.147, ведно с разположената в него сграда на един етаж с идентификатор 07598.78.146.1 със застроена площ от 115 кв.м , предназначение : складова база, склад, при начална тръжна цена 121 104 / сто двадесет и една хиляди сто и четири /лева с ДДС.
Търгът ще се проведе на 29.03.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 12 110.50 / дванадесет хиляди сто и десет лева и петдесет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при Банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 28.03.2016 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 28.03.2016 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 28.03.2016г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация