избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
06.04.2016 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1353 от 10.03.2016г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 136 / 06.04.2016г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 10 – 43 / 24.03.2016г. на ОбС гр. Бяла
,
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1353 от 10.03.2016г., вписан в книгите за вписвания на 14.03.2016г., том ХІІ, № 128, вх.регистър 4921, дело 2546/2016, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.344 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 450 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид обществен обект - комплекс, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор, при граници: ПИ № 07598.301.73, ПИ № 07598.301.343, ПИ № 07598.301.11 и ПИ № 07598.301.245, при начална тръжна цена 34 721.00 / тридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и един /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 26.04.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 3 472.10 / три хиляди четиристотин седемдесет и два лева и десет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 25.04.2016 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 25.04.2016 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 25.04.2016г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация