избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
25.04.2016 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 652 от 17.11.2009г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 169/ 25.04.2016г. на Кмета на ОбщинаБяла и в изпълнение на решение № 11 – 48 / 31.03.2016г. на ОбС гр.Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 652 от 17.11.2009г., находяща се в местност „Ксахандаки“, землище на гр.Бяла,Община Бяла, Област Варна представляващ : ПИ 07598.44.9 по Кадастралната карта на гр.Бяла с площ от 3 659 кв.м., начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, V – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 58.54 / петдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 10.05.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината в деня, предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 5.85 / пет лева и осемдесет и пет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 09.05.2016 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 09.05.2016г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 09.05.2016г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация