Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 22°  /  мин. C° 12°

май 2020
пвтсрчпсн
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

 

  #   Обяви
25.04.2016 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 652 от 17.11.2009г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 169/ 25.04.2016г. на Кмета на ОбщинаБяла и в изпълнение на решение № 11 – 48 / 31.03.2016г. на ОбС гр.Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 652 от 17.11.2009г., находяща се в местност „Ксахандаки“, землище на гр.Бяла,Община Бяла, Област Варна представляващ : ПИ 07598.44.9 по Кадастралната карта на гр.Бяла с площ от 3 659 кв.м., начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, V – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 58.54 / петдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 10.05.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината в деня, предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 5.85 / пет лева и осемдесет и пет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 09.05.2016 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 09.05.2016г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 09.05.2016г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация