преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 12°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
09.05.2016 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г., вписан в книгите за вписвания на 04.02.2015г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 188 / 09.05.2016г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 13 – 53 / 21.04.2016г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г., вписан в книгите за вписвания на 04.02.2015г., том V, № 81, вх.регистър 2155, дело 891/2015, представляващ ПИ с идентификатор 07598.78.146 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14-03-1178 / 10.05.2011г. с площ от 3090 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , местност „Кръстопът“, при граници: ПИ № 07598.78.145, ПИ № 07598.78.140, ПИ № 07598.78.144, ПИ № 07598.78.143 и ПИ № 07598.78.147, ведно с разположената в него сграда на един етаж с идентификатор 07598.78.146.1 със застроена площ от 115 кв.м , предназначение : складова база, склад, при начална тръжна цена 84 980.00 / осемдесет и четири хиляди деветстотин и осемдесет /лева с ДДС.Търгът да се проведе на 26.05.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 8 498.00 / осем хиляди четиристотин деветдесет и осем /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 25.05.2016 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 25.05.2016г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация